Podsumowanie stopnia realizacji celów

Kierunek Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON do 2015 r.CeleStopień realizacji celu
Zorientowanie na Klienta
o
1: Do 2015 r. co najmniej 75 proc. klientów zadowolonych ze współpracy z Grupą TAURON. o  
2: Zobowiązujemy się zapewnić bezpieczeństwo interesów klienta. o
3: Edukacja wszystkich klientów = efektywniejsze i bezpieczniejsze korzystanie z energii elektrycznej i ciepła. o
4: Wyższa jakość dostaw energii elektrycznej i ciepła = modernizacja i rozwój sieci. o
5: Do 2015 roku kanały komunikacji z klientem będą dostosowane do potrzeb klientów defaworyzowanych. o
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
o
1: Zobowiązujemy się zapewniać naszym klientom dostęp do energii elektrycznej i ciepła, korzystając z różnorodnych mocy wytwórczych, w tym OZE. o
2: Podnosimy efektywność energetyczną w procesie dostaw energii elektrycznej i ciepła. o
Ochrona środowiska w łańcuchu wartości
o
1: Do 2020 r. co najmniej 10 proc. mocy zainstalowanej będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. o  
2: Obniżymy poziom zanieczyszczeń powietrza, inwestując w nowoczesne technologie i modernizację istniejących jednostek wytwórczych, a także zwiększając wydajność produkcji. o
3: Będziemy aktywnie zarządzać działaniami spółek z Grupy TAURON, aby minimalizować wpływ na otoczenie, wykorzystując najlepsze standardy i systemy zarządzania środowiskowego. o
4: Stworzenie do 2020 r. gospodarczego potencjału do wykorzystania 90 proc. odpadów własnych przez obszar wydobycia i wytwarzania. o
Zarządzanie wpływem społeczno-ekonomicznym na otoczenie
o
1: Zaangażujemy interesariuszy we wspólne działania na rzecz zwiększania pozytywnego wpływu społeczno-ekonomicznego Grupy TAURON . o
2: Zapewniamy przejrzystość działań prospołecznych poprzez opracowanie zasad ich realizacji i oceny efektywności. o
3: Będziemy podejmować współpracę z dostawcami i kontrahentami, opierając się na przejrzystych zasadach, uwzględniając kryteria społeczne i środowiskowe oraz prawa człowieka. o
4: Rozwiniemy partnerstwa z ośrodkami akademickimi na rzecz rozwoju technologii energetycznych i kształcenia przyszłych kadr. o
Zaangażowanie w rozwój organizacji
o
Cel 1: Do 2015 r. wszyscy pracownicy Grupy TAURON będą świadomi, w jaki sposób mogą angażować się w realizację celów biznesowych, pozostając w zgodzie z wartościami etycznymi organizacji. o
Cel 2: Każdy z naszych pracowników będzie mógł podnosić kwalifikacje zawodowe i rozwijać kompetencje w zgodzie z kierunkami rozwoju Grupy TAURON. o
Cel 3: Zapewnimy pracownikom warunki do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, by doskonalić efektywność operacyjną organizacji. o
Cel 4: Zobowiązujemy się do poszukiwania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań zapewniających bezpieczną pracę wszystkim naszym pracownikom. o