Cel 4:

Wyższa jakość dostaw energii elektrycznej i ciepła = modernizacja i rozwój sieci.

Obsługujemy największą liczbę klientów wśród firm energetycznych w Polsce i rozumiemy wynikającą z tego faktu odpowiedzialność. Dlatego, zaopatrując mieszkańców Polski w energię elektryczną i cieplną, Grupa TAURON dba o to, by dystrybucja energii elektrycznej była bezpieczna i odbywała się w sposób możliwie niezawodny. Wspierając dążenie do tych celów, koncentrujemy się na stałej poprawie zarządzania siecią elektroenergetyczną i ciepłowniczą oraz na inwestycjach, które podnoszą jakość dostaw.

W 2013 r. osiągnęliśmy założony cel  
o 
 • Wzrasta poziom satysfakcji klientów ze sposobu zarządzania przez nas kwestią awarii i wyłączeń energii elektrycznej;
  • W 2013 r. przerwy w dostawach prądu dotykały naszych klientów rzadziej i były krótsze niż w latach poprzednich;
  • Przeciętny czas przerwy w dostawach udało nam się skrócić o 27 minut w porównaniu z 2011 r;
  • Obsługa pogotowia energetycznego pod numerem 991 oraz infolinia dla klientów dystrybucyjnych wyraźnie skróciły czas oczekiwania na połączenie z konsultantem;
  • Odbieranych jest ponad 90 proc. połączeń, a 70 proc. z nich w ciągu 30 sekund;
  • Skróciliśmy również czas oczekiwania nowych klientów na przyłączenie do sieci energetycznej we wszystkich oddziałach TAURONA.

  Modernizacja, rozwój i zmniejszenie liczby awarii sieci.

  Poważne wyzwanie dla każdego dostawcy energii stanowi zapewnienie ciągłości w dostawach prądu i możliwie wczesne informowanie o planowanych przerwach technicznych wynikających z koniecznej modernizacji czy przewidzianych napraw. W 2013 r. klienci spółki TAURON Dystrybucja pozostawali bez prądu średnio nieco ponad 2,5 godziny (159,69 minuty) z powodu planowanych przerw w dostawach i ponad 3 godziny (196,16 minuty) wskutek przerw nieplanowanych. W stosunku do roku poprzedniego obydwa wskaźniki poprawiły się o blisko pół godziny.

   20132012
  SAIDI 
  Przeciętny (średni) czas trwania przerwy w dostawach energii elektrycznej w ciągu roku
  356 (355,85) min 362 min
  Częstość przerw w dostawach energii elektrycznej
  SAIFI  
  3,75 3,96
  Wskaźnik satysfakcji klienta  w odniesieniu do kwestii awarii i wyłączeń 76 74

  Oczekiwanie interesariuszy: 

  Klienci Grupy TAURON są zainteresowani przede wszystkim rozwiązaniami stosowanymi w przypadku wystąpienia przerw w dostawie energii. Chcą znać stanowisko Grupy TAURON w kwestii potencjalnych odszkodowań, czasu usuwania awarii, działań pogotowia energetycznego, a także dbałości o sieci przesyłowe.

  Modernizacja i rozwój sieci to także dbałość o kontakt z klientem w przypadku awarii. Scentralizowana obsługa dla pogotowia energetycznego pod numerem 991 oraz infolinia dla klientów dystrybucyjnych wyraźnie skróciły czas oczekiwania na połączenie z konsultantem – odbieranych jest ponad 90 proc. połączeń, a 70 proc. z nich w ciągu 30 sekund. Ponadto na stronie internetowej http://www.TAURON-dystrybucja.pl pojawiają się z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem informacje o planowanych przerwach w dostawie energii zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm. Można także dopisać się do newslettera, by otrzymywać bezpłatnie informacje o planowanych wyłączeniach prądu na podany adres e-mailowy.

  W Grupie TAURON usuwanie awarii w sieciach energetycznych jest realizowane przez TAURON Dystrybucja jako właściciela sieci energetycznych. Usuwanie awarii odbywa się według przyjętych do stosowania aktów normatywnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracowników i klientów. Skrócenie czasu przywracania dostaw energii elektrycznej do  klientów jest możliwe dzięki zastosowaniu automatyki sieciowej oraz utrzymywaniu w ciągłej gotowości zespołów pogotowia energetycznego. Są to wysoko wykwalifikowani pracownicy wyposażeni w sprzęt i narzędzia pozwalające na działania w różnych warunkach terenowych i pogodowych, dla których podstawowym celem jest bezzwłoczna i bezpieczna likwidacja skutków awarii oraz przywrócenie dostaw energii elektrycznej.

  Tauron

  W Grupie TAURON obowiązuje „Instrukcja likwidacji szkód ubezpieczeniowych z tytułu odpowiedzialności cywilnej Spółki”. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach polisy OC spółki obejmuje szkody kontraktowe i deliktowe wyrządzone osobom trzecim, zatem poszkodowani mogą się ubiegać o odszkodowania zarówno za wyrządzone im szkody wynikające z dostarczenia energii elektrycznej o niewłaściwych parametrach lub z niedostarczenia jej oraz z niewłaściwego wykonania innych umów, jak i za pozostałe szkody wynikające z prowadzonej działalności spółki. W 2013 r. miało miejsce 548 wypłat z tytułu odszkodowań za wyrządzone szkody, za które spółka ponosiła odpowiedzialność cywilną.

  Aby usługi komunikacyjne i związane z zarządzaniem awariami były dostępne szybko i we wszystkich regionach oraz aby poprawiły się parametry jakościowe, a spadki napięć były utrzymywane na optymalnym poziomie, potrzeba jednej, ustandaryzowanej bazy danych wszystkich urządzeń i obiektów elektroenergetycznych. Dzięki temu w prosty, szybki i w pełni zautomatyzowany sposób będzie można uzyskać pełną informację o poszczególnych urządzeniach. TAURON stara się to osiągnąć, wdrażając „System zarządzania majątkiem sieciowym” (SZMS). Zgromadzone dane na temat sieci pozwolą na wykonywanie zaawansowanych analiz i symulacji stanów jej pracy, m.in. na potrzeby realizacji nowych przyłączy. Na pierwsze efekty wdrożenia liczymy już w 2015 r.

  Równolegle wykonywane są prace modernizacyjne, dzięki którym wyraźnie spadła już liczba awarii spowodowanych uszkodzeniami linii średniego napięcia. Wymienione zostały awaryjne kable niesieciowane średniego napięcia na znacznie mniej awaryjne sieciowane. Planujemy także w 2014 r. skablowanie linii napowietrznej biegnącej przez obszary województwa dolnośląskiego objęte programem „Natura 2000”. Ze względu na silne wiatry awarie zdarzają się tam niezwykle często, a ich naprawa jest trudna i czasochłonna. Modernizacja sieci ciepłowniczej ma zaś doprowadzić do przebudowy 23,5 km podziemnej sieci ciepłowniczej i zewnętrznych instalacji odbiorczych oraz modernizacji 7,5 km sieci naziemnej. Ponad 70 proc. długości sieci objętych projektem ma więcej niż 21 lat, najstarsze odcinki liczą nawet ponad 40. W związku z tym straty ciepła  przekraczają 13 proc. Inwestycja „Modernizacja systemu ciepłowniczego gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź” ma na celu obniżenie strat do poziomu 8–9 proc. Jej realizacja ma także znacząco obniżyć wskaźnik awaryjności sieci, ograniczyć koszty eksploatacji, zmniejszyć zużycie energii pierwotnej i tym samym podnieść poziom bezpieczeństwa dostaw oraz zapewnić nowe przyłączenia. Dodatkowo szacuje się, że do śląskiej atmosfery rocznie trafi o blisko 24 tony mniej dwutlenku węgla. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”. Zakończenie projektu planowane jest na 31 grudnia 2014 r. Ponadto na terenie dystrybucyjnym (południowo-zachodnia Polska) wprowadzono wiele rozwiązań, dzięki którym zmniejszono wielkość strat energii elektrycznej na przesyle do poziomu 5,69 proc. (czyli o 0,13 proc. mniej niż w 2012 r).

  Dodatkowym celem w ramach modernizacji i rozwoju sieci energetycznej jest rozbudowa sieci dystrybucji ciepła oraz energii elektrycznej. Z tego względu Grupa TAURON stale wykonuje nowe przyłącza. Pracujemy nad optymalizacją procesu przyłączania nowych klientów detalicznych i biznesowych. W 2013 r. udało nam się skrócić czas oczekiwania odbiorców na przyłączenie we wszystkich oddziałach Spółki o blisko miesiąc (28 dni krócej niż w 2012 r.; w 2013 r. osiągnięto poziom 185 dni). Było to możliwe dzięki skróceniu całego procesu poprzez wybór wykonawców prac przyłączeniowych od razu na kilka lat. Dzięki zmianie formuły współpracy z wykonawcami Grupa TAURON ma również większy wpływ na budowanie odpowiedniego standardu obsługi przyłączeniowej klientów.