Cel 4:

Rozwiniemy partnerstwa z ośrodkami akademickimi na rzecz rozwoju technologii energetycznych i kształcenia przyszłych kadr.

Oczekiwanie interesariuszy: 

Ukazanie współpracy Grupy TAURON z instytucjami naukowymi i naukowo-badawczymi. Zaprezentowanie działań podejmowanych wspólnie przez naukowców i Grupy  TAURON, które przekładają się na rozwój sektora energetycznego i przynoszą wartość dodaną otoczeniu przedsiębiorstwa.

Ponad 90 proc. produkcji energii elektrycznej w Grupie TAURON pochodzi z węgla kamiennego. Z tego względu rozwijamy czyste technologie węglowe i inwestujemy w badania nad wychwytywaniem CO2, realizując zadania z zakresu polityki środowiskowej Unii Europejskiej, która zakłada m.in. ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Zdajemy sobie sprawę, że aby się rozwijać – poprawiać i udoskonalać technologię spalania węgla, sprawniej wytwarzać i magazynować energię, ograniczać emisję rtęci – i zwiększać efektywność energetyczną Grupy TAURON, potrzebujemy owocnej współpracy ze środowiskiem naukowym. Dlatego też angażujemy się czynnie we współpracę naukową zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Realizujemy projekty badawcze dofinansowane z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, bierzemy czynny udział w konsorcjach naukowo-przemysłowych, uczestniczymy w konferencjach naukowych i branżowych, a niektóre z nich sami organizujemy, prowadzimy prace badawczo rozwojowe w obszarach niezwiązanych bezpośrednio z naszym biznesem, ale w których widzimy potencjał rozwoju. Współpracujemy także z uczelniami wyższymi, bo zależy nam na transferze tworzonych technologii do przemysłu i na wykwalifikowanej kadrze – sami oferujemy wsparcie finansowe i doświadczenie naszych inżynierów.

W 2013 r. osiągnęliśmy zamierzony cel  
C 
  • Jako pierwsi   w Polsce inwestujemy w badania nad wychwytywaniem CO2  w warunkach przemysłowych  (technologia CCS);
  • Inicjujemy debatę publiczną na temat technologii CCS i planów legislacyjnych UE w tym zakresie;
  • Podjęliśmy nowy na rynku model dialogu przemysłu z nauką. Przedstawiciele czołowych uczelni technicznych w Polsce weszli w skład rady naukowej – stałego grona ekspertów, na rzecz rozwoju innowacyjności;
  • Działamy zespołowo – jesteśmy partnerem różnorodnych organizacji w Polsce i na arenie międzynarodowej, pozyskujemy dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • Myśląc o przyszłości polskich miast, uczestniczymy w pracach nad wdrożeniem autobusów hybrydowych.

Inwestujemy w nowe technologie.

Przystępując do Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego Zgazowanie węgla, TAURON Wydobycie oczekiwał m.in. określenia parametrów posiadanych zasobów węgla i możliwości ich wykorzystania do procesów gazyfikacji naziemnej i podziemnej. W ramach prac Konsorcjum spółka wydobywacza Grupy wniosła wkład finansowy, rzeczowy (w postaci węgla do badań naukowych)  jak również zapewniła  konsultacje inżynierskie. Zgodnie z zapisami umowy konsorcjum, TAURON Wydobycie będą przysługiwać m.in. udziały w prawach do wyników badań i efektów realizacji projektu w wysokości odpowiadającej wkładowi finansowemu. Liderem konsorcjum jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, a partnerami naukowymi: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i Politechnika Śląska w Gliwicach.

Z kolei TAURON Wytwarzanie zawarł porozumienie z południowokoreańską firmą energetyczną KOSPO. Podpisana jesienią 2013 r. umowa zakłada obustronną wymianę doświadczeń eksploatacyjnych i z zakresu kadrowego oraz dzielenie się nowymi informacjami technologicznymi i zawodowymi. Zgodnie z ustaleniami spółki będą wspólnie m.in. doskonalić technologie eksploatacyjne węglowych kotłów fluidalnych (CFB), wymieniać się informacjami i rozwiązaniami dotyczącymi remontów, a także przekazywać dane o ruchach próbnych bloków energetycznych i awariach. KOSPO jest największą spółką energetyczną w Korei, która generuje 11,5 proc. łącznej mocy wszystkich południowokoreańskich elektrowni. Koncern specjalizuje się w wytwarzaniu i sprzedaży energii elektrycznej z różnego rodzaju elektrowni: węglowych, gazowo-parowych oraz wiatrowych.

Realizacja projektów badawczych dofinansowanych z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przebiega w ramach partnerstw z różnorodnymi organizacjami. Na przykład TAURON Wytwarzanie, w ramach realizacji prac badawczo-rozwojowych różnych programów NCBR, współpracuje z wieloma partnerami naukowymi i przemysłowymi, takich jak PGE Polska Grupa Energetyczna, Katowicki Holding Węglowy, Kompania Węglowa, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Energetyki, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Siemens, Instytut Odlewnictwa, Politechnika Warszawska, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych. Spółka bierze również udział w kolejnych naborach wniosków NCBR w ramach badań przemysłowych, podstawowych, prac rozwojowych i przygotowawczych do wdrożenia wyników tych badań lub prac ukierunkowanych na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

TAURON Wytwarzanie to także pierwsza spółka energetyczna w Polsce, która prowadzi prace badawcze nad wychwytywaniem dwutlenku węgla ze spalin. W ramach projektu strategicznego Zaawansowane technologie pozyskania energii,  spółka  liczy na skomercjalizowanie w segmencie wytwarzania zeroemisyjnego (nieemitującego dwutlenku węgla) bloku węglowego. Zakłada również osiągnięcie technicznej gotowości do demonstracji w skali przemysłowej koncepcji bloku energetycznego ze spalaniem w tlenie zintegrowanego z układem wychwytywania CO2 – Carbon Capture and Storage (CCS). Partnerzy przemysłowi projektu: TAURON Polska Energia, TAURON Wytwarzanie i koordynator merytoryczny prac Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, podjęli się zaprojektowania, zbudowania i prowadzenia badań nad instalacją pilotową usuwania dwutlenku węgla ze spalin. W ramach kolejnej części projektu wybudowana została także zmiennociśnieniowa instalacja pilotowa do badań wychwytu CO2 ze spalin. 25 kwietnia 2013 r. technologia ta została pilotażowo wdrożona w Elektrowni Łaziska. Badano możliwość minimalizacji wpływu działania instalacji na efektywność bloków energetycznych i obniżenie w efekcie wskaźników emisyjności spółek wytwórczych Grupy TAURON. Instalacja została zbudowana w systemie kontenerowym, który umożliwia sprawny transport, a tym samym daje szerokie możliwości jej zastosowania w różnych obiektach. Przez rok instalacja współpracowała z konwencjonalnym blokiem 200 MW na terenie Elektrowni Łaziska. W 2014 r. została przewieziona do Elektrowni Jaworzno III, gdzie prowadzone są badania na spalinach z kotła fluidalnego. Innowacyjna instalacja do usuwania dwutlenku węgla ze spalin powstała dzięki ścisłej współpracy inżynierów TAURONA i Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Gdy skończy się część badawcza, jednostka pilotowa dalej będzie wykorzystywana do badań, także na terenie innych bloków energetycznych, ułatwiając tym samym wdrażanie instalacji wychwytywania dwutlenku węgla na skalę przemysłową. Koszty zbudowania instalacji pilotowej, w wysokości 8,8 mln zł, zostały pokryte ze środków Grupy TAURON, która otrzymała na ten cel dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Liderem konsorcjum realizującego projekt jest Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Program ma w efekcie przyczynić się do osiągnięcia celów pakietu klimatycznego „3 x 20” i stanowić istotne wsparcie dla wdrożenia wyników badań naukowych i zastosowania projektowanych technologii bazujących na głównym polskim surowcu paliwowym, czyli węglu, ale wykorzystującym alternatywne źródła energii.

Dzielimy się wiedzą w ramach konferencji branżowych.

Ponieważ zależy nam na jak najszerszym przepływie wiedzy i doświadczeń, Grupa TAURON aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych i branżowych, a niektóre z nich sama organizuje. Tego typu spotkania umożliwiają bezpośredni kontakt naukowców i praktyków, pozwalają na wymianę branżowych doświadczeń przedstawicieli różnych gałęzi energetycznych, producentów surowców i ludzi nauki.

W Kopalni Wapienia Czatkowice i w Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się we wrześniu 2013 r. konferencja naukowo-technicznej Sorbenty mineralne”. Rosnące zainteresowanie czystymi technologiami produkcji opartymi na wykorzystaniu sorbentów mineralnych to odpowiedź na wymogi dyktowane ochroną środowiska, na które duży nacisk kładzie prawodawstwo Unii Europejskiej i idące za nim przepisy krajowe. Sądzimy, że nowoczesne i przyjazne środowisku technologie oparte na wykorzystaniu sorbentów mineralnych są szansą zarówno na wzrost gospodarczy, nadrobienie opóźnień technologicznych i ekonomicznych w stosunku do państw wysoko rozwiniętych, jak i na naprawienie szkód ekologicznych powstałych przez dekady. Tworzenie własnych, innowacyjnych technologii produkcji spowoduje wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu na rynkach światowych. Współpraca nauki z przemysłem to odpowiedź na te wyzwania. Spółka KW Czatkowice planuje współorganizację konferencji cyklicznie, co 2 lata.

Innym ważnym spotkaniem przemysłu energetycznego ze światem nauki była konferencja przemysłowo-naukowa „Technologie CCS dla energetyki" zorganizowana w listopadzie 2013 r. wspólnie przez Akademię Górniczo-Hutniczą i TAURON Wytwarzanie. Obrady konferencji pozwoliły na podzielenie się jej uczestników doświadczeniami technicznymi i ekonomicznymi związanymi z procesem separacji dwutlenku węgla ze spalin w dwóch różnych technologiach. Prelegenci przedstawili referaty dotyczące różnorodnych aspektów (technicznych, prawnych, ekonomicznych, systemowych) związanych z zastosowaniem technologii CCS w energetyce, czyli z procesami wychwytu, transportu i składowania dwutlenku węgla. W wystąpieniach oraz w trakcie debaty omawiano zagadnienia pozwalające na umożliwienie zagospodarowania CO2 w skali przemysłowej, tak aby obniżyć koszty zmniejszenia sprawności bloków energetycznych, co wzbudziło szerokie zainteresowanie przedstawicieli środowiska branżowego i świata nauki. Konferencja stała się platformą do publicznej prezentacji zagadnień związanych z wdrożeniem Dyrektywy CCS w Polsce. Planowana jest organizacja podobnych przedsięwzięć w celu wypracowania najbardziej efektywnych sposobów wdrażania optymalnych technologii wykorzystania CO2 i stworzenie odpowiednich przepisów prawnych dotyczących tych zagadnień.

Współpracujemy z uczelniami.

Jako druga co do wielkości grupa energetyczna w Polsce wyznaczamy także nowe standardy. Jednym z nich jest nowy model współpracy między środowiskiem naukowym a przemysłem, dzięki któremu Grupa TAURON ma szansę znacznie zwiększyć swoją innowacyjność. We wrześniu 2013 r. TAURON Dystrybucja powołał radę naukową, w której skład weszli przedstawiciele największych uczelni technicznych w Polsce – krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz gliwickiej Politechniki Śląskiej i Politechniki Częstochowskiej. Rada jest organem doradczym i opiniotwórczym, a w zakres jej obowiązków wchodzi opiniowanie i rekomendowanie działań prowadzonych przez TAURON Dystrybucja w obszarze innowacyjnym i rozwojowym. Jej praca ma wspomagać spółkę we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, wpływać na podniesienie jakości kształcenia studentów i wspierać realizację polityki rozwoju pracowników spółki. Zadaniem rady jest również koordynowanie działań pomiędzy Spółką a poszczególnymi uczelniami, wynikających z podpisanych wcześniej porozumień, czyli:

  • inicjowanie prac badawczo-rozwojowych z obszaru energetyki;
  • tworzenie projektów służących tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, w tym wspólne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach naukowych;
  • wspieranie działalności badawczej i naukowej, której efekty mają praktyczne zastosowanie dla branży energetycznej.

Uczelnie kładą nacisk na wysoki poziom kształcenia przyszłych inżynierów, natomiast TAURON Dystrybucja liczy na rozwój specjalizacji zgodnych z jej potrzebami. Współpraca obejmuje także prowadzenie przez uczelnie różnych form edukacji podyplomowej zgodnie z potrzebami spółki, m.in. pracownicy TAURON Dystrybucja będą mogli uczestniczyć w kołach dyskusyjnych i wykładach otwartych. Spółka zaś zobowiązała się do organizowania praktyk zawodowych oraz szkoleń, warsztatów i dni otwartych dla studentów uczelni oraz wykorzystywaniu doświadczenia pracowników w celach edukacyjnych. Więcej o tym w rozdziale „Zaangażowanie w rozwój organizacji”. Dzięki zawartym porozumieniom uczelnie i TAURON Dystrybucja będą mogły wspólnie ubiegać się o fundusze z krajowych i europejskich źródeł finansowania na realizację przedsięwzięć naukowych, badawczych i rozwojowych.

Budujumy lepszą przyszłość. Jako firma nowoczesna i otwarta na innowacje od dawna poszukujemy doświadczonych partnerów, z których wiedzy Grupa TAURON mogłaby skorzystać w strategicznych obszarach działania. W lutym 2013 r. TAURON Dystrybucja i chiński koncern BIT Huachuang Electric Vehicle Technology podpisały umowę o współpracy. Celem projektu jest wspieranie i stabilizacja pracy sieci elektroenergetycznej poprzez wykorzystanie infrastruktury do magazynowania energii oraz rozbudowa niskoemisyjnego transportu z napędem elektrycznym. To początek pierwszego w Polsce projektu mającego na celu upowszechnienie stosowania magazynów energii elektrycznej, w tym technologii elektrycznego transportu drogowego. Dzięki inicjatywie TAURONA na ulicach dużych polskich miast mają szansę pojawić się autobusy hybrydowe. W ramach projektu prowadzone mają być analizy i prace badawczo-rozwojowe oraz zorganizowana wymiana doświadczeń w wykorzystaniu baterii w układach magazynowania energii (smart grid) i zarządzania jej jakością. BIT Huachuang Electric Vehicle Technology jest chińską spółką, której kadra posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania stacjonarnych i mobilnych magazynów energii.