Cel 2:

Podnosimy efektywność energetyczną w procesie dostaw energii elektrycznej i ciepła.

Celem Grupy TAURON jest ciągłe inwestowanie w jeszcze lepszą jakość świadczonych usług poprzez zwiększenie bezpieczeństwa dostaw i efektywności funkcjonowania sieci. Prowadzimy liczne prace modernizacyjne, przyłączamy nowych odbiorców energii elektrycznej i ciepła. Jesteśmy liderem w obszarze dystrybucji energii elektrycznej i głównym dostawcą ciepła systemowego w aglomeracji śląskiej. Doskonalenie jakości naszych usług to jednocześnie wyzwanie, ale też i duma z osiąganych wyników.

W  2013 r. osiągnęliśmy założony cel 
C 
  • W 2013 r. nakłady inwestycyjne na budowę nowych sieci i modernizowanie obecnej infrastruktury wyniosły 2 mld zł;
  • Zawiązaliśmy strategiczne partnerstwa z dwoma producentami ciepła na rzecz lepszego zabezpieczenia ciągłości dostaw ciepła i zapewnienia możliwości przyłączenia nowych odbiorców;
  • Wdrożyliśmy nowe systemy IT w celu lepszej kontroli i zarządzania siecią dystrybucyjną.

Infrastruktura sieciowa, którą zarządza TAURON Dystrybucja, swoim zasięgiem obejmuje ponad 18 proc. powierzchni kraju. Siecią 260 tys. km linii energetycznych codziennie dostarczamy prąd mieszkańcom południowo-zachodniej Polski. Długość naszej sieci stanowi ok. 25 proc. sieci elektroenergetycznej w kraju.

g

Długość naziemnych i podziemnych linii sieci przesyłu i dystrybucji energii według wymagań regulatoraTAURON Dystrybucja
Kategoryzacja linii na przesyłową i dystrybucyjną na bazie wysokości napięcia  
Linie przesyłowe (220 kV) 44
Linie dystrybucyjne (pozostałe napięcia, bez przyłączy i linii oświetlenia ulicznego) 178 424
Razem 178 468
Długość linii według wysokości napięcia  
Linie 220 kV 44
Linie 110 kV 11008
Linie SN 62 463
Linie NN 104 953
Przyłącza NN 42 640
Linie oświetlenia ulicznego 39 774
Razem 260 882
Długość naziemnych linii przesyłu energii elektrycznej  
Linie 220 kV 44
Linie 110 kV 10 914
Linie SN 40 609
Linie nN 70 474
Przyłącza nN 32 861
Linie oświetlenia ulicznego 30 646
Razem 185 548
Długość podziemnych linii przesyłu energii elektrycznej  
Linie 220 kV 0
Linie 110 kV 94
Linie SN 21 854
Linie nN 34 479
Przyłącza nN 9 779
Linie oświetlenia ulicznego 9 128
Razem 75 334

Drugą spółką w Grupie TAURON, która ma system dystrybucyjny, jest TAURON Ciepło. Już 700 tys. domów korzysta z ciepła produkowanego i dystrybuowanego za pomocą sieci ciepłowniczej o długości 1050 km.

m

Grupa TAURON, jako dystrybutor energii elektrycznej i ciepła, jest aktywnym uczestnikiem rynku. Aby zapewnić nieprzerwany dostęp do oferowanych produktów, prowadzi wiele inwestycji i modernizacji, dzięki którym dba o wizerunek firmy solidnej i niezawodnej.

Oczekiwanie interesariuszy: 

Wykazanie, jak inwestycje, które mają przełożenie na zwiększone wykorzystanie energii  z sieci ciepłowniczych, wpływają na redukcję poziomu emisji CO2.

Inwestujemy w doskonalenie procesów dostaw ciepła. W 2013 r. TAURON Ciepło kontynuował działania prowadzone w ramach projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź”. Realnymi korzyściami wynikającymi z inwestycji jest minimalizacja strat sieciowych na przesyle ciepła, obniżenie strat nośnika ciepła i awaryjności sieci ciepłowniczych. Modernizacja wpłynie na poprawę niezawodności dostaw, optymalizację kosztów eksploatacyjnych, a także na zmniejszenie ilości energii pierwotnej potrzebnej do celów produkcyjnych. Czynnik ten z kolei przekłada się na poprawę jakości powietrza i obniżenie emisji w źródłach ciepła. W rezultacie powstanie 31,1 km nowo wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej, ilość zaoszczędzonej energii wyniesie rocznie 114 tys. GJ, a zakładany poziom redukcji emisji CO2 to 12 tys. ton rocznie.

Doceniamy także wartość współpracy z partnerami biznesowymi. W 2013 r. spółka podpisała umowę na 10 lat z elektrociepłownią ELCHO z Grupy ČEZ, dzięki której zwiększyła wolumen zamówienia ciepła u zewnętrznego dostawcy. Długoterminowa współpraca będzie determinowała dalszy rozwój rynku ciepłowniczego w regionie i przyniesie korzyści obu stronom. Dla TAURON Ciepło oznacza to zapewnienie odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa dostaw do klientów, a także optymalizację wykorzystania infrastruktury wytwórczej i przesyłowej.

Kolejnym przykładem współpracy w branży jest umowa z EC Będzin. Zadaniem TAURON Ciepło jest przygotowanie i zabezpieczenie technicznych możliwości długoletniego odbioru ciepła od elektrociepłowni Będzin poprzez modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej. Natomiast EC Będzin zwiększy wielkość wytwarzanego i sprzedawanego ciepła.

Wszelkie podejmowane przez nas działania są pozytywnie oceniane przez naszych obecnych i przyszłych klientów. Coraz więcej osób i instytucji docenia bezpieczeństwo, jakość i ekologiczność ciepła systemowego. Ciepło produkowane i dystrybuowane przez TAURON Ciepło ogrzewa nowe budynki Akademii Sztuk Pięknych i dworzec kolejowy w Katowicach oraz Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

Podnosimy efektywność energetyczną w procesie dostaw energii elektrycznej. Podnoszenie jakości w procesie dostaw to także doskonalenie wewnętrznych procesów zarządczych i kontrolnych. Nad poprawnością pracy systemu dystrybucyjnego czuwa sztab ludzi i system monitoringu. Stare i wysłużone tablice ze schematami sieci odchodzą do lamusa. Obecne oczekiwania co do sprawności i efektywności prowadzonych działań wymagają ciągłego inwestowania w nowoczesne systemy informatyczne, dzięki którym można stale monitorować pracę sieci. Dyspozytornie ruchu zamienione zostały na nowoczesne centra, które pozyskują informacje i zarządzają dystrybucją.

Przebudowujemy również stacje Głównych Punktów Zasilania (GPZ). Są to stacje transformatorowe odpowiedzialne za to, aby mieszkańcy na danym obszarze mieli ciągły dostęp do energii elektrycznej. Jednym z modernizowanych GPZ jest punkt Brzegowa w Głogowie. Dzięki zastosowaniu technologii izolacji gazowej możliwe jest zmniejszenie rozmiarów stacji i jej oddziaływania na środowisko. Prace modernizacyjne powinny się zakończyć jesienią 2014 r. Drugim punktem jest GPZ Skarbowców we Wrocławiu. Wnętrze zmodernizowanej stacji wyposażone jest w najnowszej generacji urządzenia energetyczne. W trakcie prac budowlanych zdemontowano dotychczasową aparaturę, konstrukcję i fundamenty. Dzięki wykorzystaniu prefabrykatów – gotowych elementów budowlanych – prace modernizacyjne trwały zaledwie miesiąc.

Wszystkie powyższe działania inwestycyjne mają bezpośrednie przełożenie na parametry jakościowe sieci dystrybucyjnej. Grupa TAURON nieustannie dąży do minimalizacji strat na przesyle, mając na względzie fakt, że każda lepiej wykorzystana megawatogodzina to realne oszczędności finansowe, mniejsze zużycie energii pierwotnej, mniejsze emisje gazów cieplarnianych, a także poprawa jakości życia społeczności sąsiadujących z aktywami wytwórczymi.

Straty w przesyle i dystrybucji jako procent całkowitej wytworzonej energiiTAURON Dystrybucja (MWh)
Straty energii elektrycznej w procesie dystrybucji, z wyszczególnieniem przyczyn strat: 2 999 089
Straty techniczne 2 276 060
Straty nietechniczne (np. nielegalny pobór energii elektrycznej) 723 029
Straty w przesyle i dystrybucji jako procent całkowitej wytworzonej energii 5,69%

Aby w perspektywie długoterminowej móc przekazać wytworzoną energię klientom, Grupa TAURON potrzebuje efektywnej i sprawnie zarządzanej sieci dystrybucyjnej. Dlatego prowadzi intensywne działania w zakresie wypracowania koncepcji rozwojowych  infrastruktury sieciowej, która będzie uwzględniała plany rozwojowe Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Pozwoli to na jeszcze lepsze planowanie inwestycji i umożliwi spotkanie z partnerem biznesowym w pół drogi. Wykonane analizy obszarowe i wybrane koncepcje przebudowy sieci znajdą swoje odzwierciedlenie w planach rozwoju sieci i planach inwestycyjnych TAURON Dystrybucja, przyczyniając się do zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Modernizacja istniejącej infrastruktury to dobry krok w celu zapewnienia ciągłości dostaw naszym klientom, ale też realne koszty. Każda z inwestycji w Grupie TAURON jest dokładnie analizowana i dyskutowana.

Oczekiwanie interesariuszy: 

Udostępnienie danych o środkach zainwestowanych w odbudowę i poprawę stanu infrastruktury energetycznej zarządzanej przez Grupę  TAURON.

TAURON DystrybucjaNakłady (mln zł)
Inwestycje związane z przyłączeniem nowych odbiorców 516
Inwestycje związane z modernizacją i odtworzeniem sieci 1 319
Realizacja strategicznego projektu inwestycyjnego „System zarządzania majątkiem sieciowym” 12,4
Nakłady inwestycyjne łącznie 1 847,4

TAURON CiepłoNakłady (mln zł)
Budowa bloku BC-50 w ZW Tychy 34,1
Budowa turbogeneratora w ZW Nowa 18,3
Utrzymanie i rozwój sieci ciepłowniczych 106
Nakłady inwestycyjne łącznie 158,4