Cel 1

Zobowiązujemy się zapewniać naszym klientom dostęp do energii elektrycznej i ciepła, korzystając z różnorodnych mocy wytwórczych, w tym OZE.

Zadaniem Grupy TAURON jest zapewnienie mieszkańcom Polski dostępu do energii elektrycznej i ciepła przy wykorzystaniu różnorodnych metod ich wytwarzania. Dbając o ekologię i klimat w procesie produkcji, używamy także odnawialnych źródeł energii.

W 2013 r. osiągnęliśmy założony cel. 
C 
  • W 2013 r. oddaliśmy do eksploatacji dwie farmy wiatrowe o łącznej mocy 122 MW; 
  • Produkcja netto energii elektrycznej wyniosła 19,39 TWh, w tym ze źródeł odnawialnych 1,38 TWh (7,1 proc. całej wyprodukowanej przez nas energii elektrycznej);  
  • Poszukujemy nowych możliwości zróżnicowania portfela mocy wytwórczych – zadeklarowaliśmy chęć uczestnictwa w budowie i eksploatacji pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. 

Grupa TAURON jest drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce, posiadającym aktywa wytwórcze zlokalizowane w atrakcyjnym, południowo-zachodnim regionie kraju. Atrakcyjność związana jest z rozmieszczeniem aktywów w bliskim sąsiedztwie kopalni węgla kamiennego, a także dostępem do najbardziej rozwiniętej w kraju części systemu przesyłowego. Oba te czynniki mają wpływ na niezawodność i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, a tym samym utrzymanie przewagi konkurencyjnej nad innymi uczestnikami rynku elektroenergetycznego.

Naturalnym krokiem na drodze do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego są inwestycje w obecne i przyszłe moce wytwórcze. Od czasu sporu między Thomasem Edisonem a Nikolą Teslą – prąd stały kontra prąd zmienny – i zwycięstwem użyteczności oraz możliwości wykorzystania prądu stałego rozwój elektroenergetyki rozpoczął się na dobre. Sposób wytwarzania energii elektrycznej i ciepła nie zmienił się na przestrzeni lat, natomiast wprowadzone usprawnienia i modyfikacje technologiczne znacząco zwiększyły efektywność tego procesu. Mając na uwadze ekonomię, efektywność wytwarzania, a także wiek naszych mocy wytwórczych, stale inwestujemy w modernizację i budowę nowych jednostek.

Zainstalowana moc w podziale na podstawowe źródła energii z uwzględnieniem wymagań regulacyjnychTAURON WytwarzanieTAURON CiepłoTAURON EkoenergiaSUMA
Moc zainstalowana w MW według rodzaju wykorzystywanego paliwa: 4 865 1 775 316 6 956
Węgiel kamienny 4 644 980 0 5 624
Gaz ziemny 0 7 0 7
Gazy hutnicze 165 418 0 583
Biomasa 0 370 0 370
Energia wiatru 56 0 183 239
Energia wodna 0 0 133 133
Moc zainstalowana w podziale na typy jednostek wytwarzania: 4 865 1 775 316 6 956
Elektrownie (MWe) 4 731 0 316 5 047
Elektrociepłownie (MWe) 134* 300 0  
Elektrociepłownie (MWt) 1255 0  
Ciepłownie (MWt) 0 220 0 220

* dane zagregowane

Produkujemy energię, wykorzystując m.in. własne zasoby węgla. Jako jedna z dwóch grup energetycznych TAURON posiada w swoim łańcuchu wartości kopalnie węgla kamiennego, dzięki czemu nad zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego pracuje od samego początku procesu. Należące do grupy dwa zakłady górnicze – ZW Janina w Libiążu i ZW Sobieski w Jaworznie – posiadają łącznie 20 proc. polskich zasobów węgla.

csrGrupa TAURON jest jednym z największych odbiorców węgla kamiennego w kraju. Około 90 proc. produkcji energii opiera się na tym paliwie, dlatego prowadzenie nowych inwestycji w obszarze górnictwa i zawieranie umów wieloletnich stanowi gwarancję bezpieczeństwa w zakresie pozyskiwania surowców. W 2013 r. ok. 37 proc. rocznego zapotrzebowania Grupy TAURON na węgiel zostało zaspokojonych z własnych zakładów górniczych. Pozostałą część pokrywają dostawy ze źródeł zewnętrznych. W marcu 2013 r. TAURON Polska Energia podpisał umowę z Kompanią Węglową na dostawę węgla dla spółek z Grupy, która będzie obowiązywała do końca 2015 r. Dzięki tej umowie można pokryć ok. 48 proc. zapotrzebowania Grupy na ten surowiec.  Dostawcami węgla kamiennego są także Katowicki Holding Węglowy i Jastrzębska Spółka Węglowa, z którymi TAURON Polska Energia jest również związany długoletnimi kontraktami.

Z najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej wynika, że już w 2017 r. węgiel może się stać najważniejszym surowcem zaspokajającym zapotrzebowanie ludzkości na energię. Dostrzegamy przełożenie trendów globalnych na rynek europejski i krajowy, dlatego też Grupa TAURON kontynuowała działania związane z budową szybu Grzegorz w Zakładzie Górniczym Sobieski. Inwestycja ta ma strategiczne znaczenie dla działalności spółki TAURON Wydobycie – zapewni ciągłość i bezpieczeństwo dostaw węgla kamiennego w przyszłości. Drugą realizowaną inwestycją jest budowa poziomu 800 m w kopalni ZG Janina. Projekt ten, oprócz poprawy efektywności procesu wydobywczego, wydłużenia okresu funkcjonowania kopalni i podniesienia mocy produkcyjnych spółki, umożliwi eksploatację zasobów węgla, które z powodu głębokości zalegania nie są obecnie dostępne.

Pozostałymi surowcami wykorzystywanymi do produkcji energii są biomasa, gaz ziemny i gazy hutnicze. Dla zapewnienia dostaw paliwa na potrzeby produkcyjne Grupa TAURON pozyskiwała biomasę w ramach wieloletnich i rocznych umów od krajowych producentów i dostawców. Na cele produkcji gaz ziemny wysokometanowy zużywany jest przez dwie jednostki – Elektrownię Stalowa Wola i  Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała EC1. Natomiast gazy hutnicze wykorzystują elektrociepłownie należące do TAURON Ciepło, zlokalizowane w sąsiedztwie hut ArcelorMittal Poland.

Surowce i materiały wykorzystywane przez spółki z Grupy TAURON przedstawia poniższa tabela:

Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętościRAZEMTAURON WydobycieKW CzatkowiceTAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło
Wykorzystane surowce nieodnawialne według wagi lub objętości, w tym:          
Węgiel brutto (t) 7 879 449 7 879 449  0 0 0
Węgiel netto (t) 10 074 593 0 1 664 9 253 531 819 398
Gaz (m3) 8 781 660 0 2 036 100 5 369 910 1 375 650
Olej opałowy (t) 34 521 0 0 33 938 583
Gaz wielkopiecowy (m3) 2 544 999 620 0 0 0 2 544 999 620
Gaz konwertorowy (m3) 94 759 857 0 0 0 94 759 857
Gaz koksowniczy (m3) 521 942 846 0 0 412 446 000 109 496 846
Olej napędowy (m3) 2 363 1 187 1 176 0 0
Wapień (t) 1 889 316 0 1 862 202 0 27 114
Wykorzystane surowce odnawialne według wagi lub objętości, w tym:          
Biomasa (t) 734 564  0 0 449 314 285 250
Agro (t) 303 539  0 0 238 659 64 880
Leśna (t) 431 025  0 0 210 655 220 370
Drewno (t) 4 293  4 293 0 0 0

csrInwestujemy w nowe moce wytwórcze, stawiając na ich różnorodność. W Grupie TAURON działalność związania z wytwarzaniem energii jest realizowana przez trzy spółki – TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło i TAURON Ekoenergia. Mając na uwadze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, politykę krajową i unijną, światowe trendy, a przede wszystkim oczekiwania klientów, produkujemy prąd z wykorzystaniem różnorodnych aktywów wytwórczych. Poza wytwarzaniem energii w sposób konwencjonalny, spółka TAURON Ekoenergia odpowiada za produkcję prądu ze źródeł odnawialnych, czyli farm wiatrowych i elektrowni wodnych.

Kopalnia Wapienia Czatkowice wykorzystuje energię na potrzeby własne oraz do produkcji mączki i piasków wapiennych na potrzeby naszych elektrowni, a także kamienia łamanego i kruszyw dla wielu gałęzi przemysłu.

Całkowite zużycie energii w organizacjiTAURON WytwarzanieTAURON CiepłoTAURON EkoenergiaKW CzatkowiceRAZEM
Całkowite zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych w GJ, w tym:          
Węgiel 181 776 611 16 027 061 0 30 808 197 834 480
Gaz ziemny 7 349 123 45 400 0 80 426 7 474 949
Olej opałowy 1 400 000 24 131 0 0 1 424 131
Gazy hutnicze 0 11 286 686 0 0 11 286 686
Całkowite zużycie energii ze źródeł odnawialnych w GJ, w tym:          
Biomasa 6 160 942 2 928 222 0 0 9 089 164
Energia z wiatru 0 0 40 975 0 40 975
Energia z wody 0 0 26 276 0 26 276
Całkowite zużycie w tym:          
Całkowite zużycie energii elektrycznej [MWh] 2 018 187 329 354 18 681 20 810 2 387 032
Całkowite zużycie energii cieplnej [GJ] 785 486 2 183 371 0 17 901 2 986 758
Całkowita sprzedaż, w tym:          
Całkowita sprzedaż energii elektrycznej [MWh] 0 1 184 949 613 516 0 1 798 465
Całkowita sprzedaż energii cieplnej [GJ] 0 6 864 663 0 0 6 864 663
Całkowita sprzedaż pary 0 634 857 0 0 634 857

Posiadany potencjał wytwórczy pozwolił na to, by produkcja energii elektrycznej i ciepła netto w 2013 r. wyniosła:

Wyprodukowana energia netto w GWh (GJ, gdy drugim produktem jest ciepło) w podziale na źródła energii z uwzględnieniem wymagań regulacyjnychTAURON Ekoenergia [GWh]TAURON Wytwarzanie (GWh)TAURON Ciepło [GWh]TAURON Ciepło [GJ]
Wytworzona energia netto w GWh (lub GJ), według rodzaju wykorzystywanego paliwa: 614 17 804 7 499 520 1 185
Węgiel kamienny 0 17 054 5 702 888 5 199 741
Muł 0 0 301 367 459 315
Węgiel brunatny 0 0 0 0
Gaz ziemny 0 559 40 815 0
Gazy hutnicze 0 0 2 014 227 2 076 988
Biomasa 0 190 1 058 170 1 522 370
Energia wiatru 243 0 0 0
Energia wodna 371 0 0 0
Paliwa ciekłe 0 0 17 610 4 273

Planowane moce wytwórcze w porównaniu z szacowanym zapotrzebowaniem na energię w perspektywie długoterminowej, w podziale na źródła energii, z uwzględnieniem wymagań regulacyjnychTAURON WytwarzanieTAURON CiepłoSUMA
Moc (w MW) planowanych jednostek wytwórczych, w tym zakup energii ze źródeł zewnętrznych i moce w rezerwie, z uwzględnieniem jednostek w budowie i planów inwestycyjnych, w podziale na źródła energii: 4 707 155 4 862
Węgiel kamienny 4 474 65 4 539
Węgiel brunatny 0 0
Gaz ziemny 165 90 255
Biomasa 68 0 68

Z uwagi na prognozy w zakresie zapotrzebowania na energię i możliwości Krajowego Systemu Elektroenergetycznego kluczowym wyzwaniem dla sektora są inwestycje w nowe moce wytwórcze. Stawiając sobie za nadrzędny cel zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, rozpoczęliśmy budowę nowych bloków i modernizację już istniejących obiektów. Nasza strategia zrównoważonego rozwoju ujmuje perspektywę do roku 2020. Oznacza to, że realizacja przyjętych przez Grupę TAURON zamierzeń zbiega się z udziałem w realizacji strategii Europa 2020, której jednym z celów jest zapobieganie zmianom klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii.

Oczekiwanie interesariuszy: 

Pokazanie, jak nowe inwestycje podejmowane przez przedsiębiorstwo przekładają się na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie emisji CO2. 

Udowodnienie, że inwestycje w infrastrukturę wytwórczą realizowane w GK TAURON są zbieżne z ideą czystej energii z węgla, która powinna być propagowana przez samo przedsiębiorstwo.

Postulat ze strategii Europa 2020
Należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r.

Działania Grupy TAURON

Wychodząc naprzeciw zmianom regulacyjnym i trendom rynkowym, Grupa TAURON realizuje wiele inwestycji, dzięki którym pozytywnie wpłynie na stabilność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a także będzie czynnym wykonawcą przytoczonego wyżej postulatu strategii Europa 2020. Strategia korporacyjna Grupy TAURON zakłada budowę zrównoważonego portfela wytwórczego korzystających z jednostek w technologii węglowej, gazowej i odnawialnych źródeł energii. Poniższe inwestycje wpisują się w dążenie do osiagnięcia założonych celów.

TAURON Wytwarzanie:

  • Budowa bloku o mocy 910 MW w Jaworznie to projekt, który umocni pozycję Grupy jako drugiego największego wytwórcy energii w Polsce, a także pozwoli znacząco odnowić i unowocześnić jej potencjał wytwórczy. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii doprowadzi do obniżenia emisji zanieczyszczeń – zakładany poziom redukcji emisji CO2 to 2 mln ton rocznie;
  • Budowa bloku 413 MWe i 266 MWt w Elektrowni Łagisza pozwoli zapewnić bezpieczeństwo dostaw ciepła dla Będzina, Czeladzi i Dąbrowy Górniczej.  Blok będzie się charakteryzował wysoką sprawnością (ok. 58 proc.), brakiem emisji pyłu, niewielką emisją dwutlenku siarki, tlenków azotu i dwutlenku węgla;
  • Budowa bloku energetycznego (50 MW) na terenie ZEC Bielsko-Biała jest inwestycją kluczową dla społeczności lokalnej, ponieważ pokrywa prawie 100 proc. zapotrzebowania mieszkańców miasta i okolic na energię elektryczną i ciepło. Dodatkowo jest drugą jednostką w Polsce posiadającą akumulator ciepła;
  • Budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli – dzięki prowadzonej inwestycji powstaje największa w Polsce elektrociepłownia gazowo-parowa. Wykorzystanie gazu jako paliwa bardziej ekologicznego w stosunku do węgla także przyczynia się do osiągnięcia założonych celów.

TAURON Ciepło:

  • Budowa nowych mocy w kogeneracji (50 MWe i 86 MWt) w Tychach to inwestycja, która umożliwia dostosowanie jednostki wytwórczej do zaostrzonych norm emisyjnych, które będą obowiązywały od 2016 r. Dzięki podjętym działaniom Zakład Wytwarzania Tychy pozostanie głównym producentem ciepła dla klientów z terenu tyskiej aglomeracji.

Postulat ze strategii Europa 2020
20 proc. energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych

Działania Grupy TAURON

Poza spalaniem i współspalaniem biomasy Grupa TAURON inwestuje także w energetykę wodną i wiatrową. W 2013 r. przekazano do eksploatacji dwie farmy wiatrowe – Marszewo (82 MW) i Wicko (40 MW). Obie te inwestycje stanowią kolejny krok w realizacji strategii zróżnicowania portfela aktywów o odnawialne źródła energii – odsetek zielonej energii w 2013 r. wyniósł 7,1 proc., co w ujęciu rok do roku oznacza wzrost aż o 12 proc.

Plany inwestycyjne spółki TAURON Ekoenergia zakładają:

  • Wzrost mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych do 800 MW w roku 2023 dzięki budowie lub zakupowi projektów i gotowych instalacji;
  • Wzrost mocy zainstalowanej w elektrowniach wodnych do 141,4 MW do roku 2023 dzięki modernizacji istniejących źródeł wytwarzania.

Ryzykiem zidentyfikowanym wszystkich prowadzonych inwestycji jest potencjalny problem z przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej nowych mocy wytwórczych w związku z ograniczeniami i brakiem rozbudowy infrastruktury sieciowej. Zagrożenie to jest szczególnie istotne z perspektywy inwestycji w odnawialne źródła energii.

Postulat ze strategii Europa 2020
Efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20 proc.

Działania Grupy TAURON

W zwiększeniu efektywności procesu wytwarzania widzimy nie tylko drogę do realizacji postulatu, ale przede wszystkim możliwości osiągnięcia realnych oszczędności. Podstawowym wskaźnikiem pomiaru efektywności jest energochłonność procesu. To obszar, na którym nieustannie koncentrujemy swoje wysiłki.

EnergochłonnośćTAURON WytwarzanieTAURON EkoenergiaTAURON Ciepło
Wartość wskaźnika energochłonności 10,29% 2,99% 14,50%
Informacja o rodzajach energii wykorzystywanych do obliczenia energochłonności: paliwa, elektryczność, ogrzewanie, chłodzenie, para wodna, pozostałe Energia elektryczna Energia elektryczna Energia elektryczna i ciepło

W konsekwencji przeprowadzenia licznych modernizacji i remontów w pierwszym przetargu Urzędu Regulacji Energetyki na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej  w 2013 r. TAURON Wydobycie i TAURON Ciepło uzyskały świadectwa efektywności energetycznej zwane potocznie białymi certyfikatami. Do drugiego przetargu swoje działania w zakresie zmniejszenia energochłonności  zgłosiły TAURON Wydobycie, TAURON Ciepło, TAURON Dystrybucja i TAURON Sprzedaż.

Ponad 80 proc. aktywów wytwórczych Grupy TAURON wykorzystuje węgiel kamienny w procesie produkcji. Obecne trendy nie wskazują na to, aby technologia wytwarzania energii z węgla przestała odgrywać istotną rolę nie tylko w polskiej, ale również w światowej energetyce. Dodatkowo, biorąc pod uwagę perspektywę roku 2016, który według prognoz jest pierwszym rokiem spodziewanego deficytu mocy, jednostki wytwórcze opalane węglem zapewniają stabilność i bezpieczeństwo dostaw energii. Ma to szczególne znaczenie także w kontekście dalszego rozwoju odnawialnych źródeł i rozwoju modelu energetyki prosumenckiej, które wpływają na działalność systemu elektroenergetycznego. Nie ma jednak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w sposób jednostronny. Bycie częścią dużego systemu elektroenergetycznego powoduje potrzebę współpracy z różnymi podmiotami. Aby zapobiec trudnościom w pokryciu zapotrzebowania na moc przez krajowe jednostki wytwórcze, poza wieloma prowadzonymi inwestycjami Grupa TAURON zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę zakupu usługi interwencyjnej rezerwy zimnej. Świadczenie takiej usługi polega na dysponowaniu mocami wytwórczymi Grupy TAURON i wykorzystywaniu ich przez operatora systemu przesyłowego do interwencyjnego równoważenia bilansu mocy czynnej, co ma służyć zachowaniu bezpieczeństwa i stabilności Krajowego Systemu Energetycznego po roku 2015.

W 2013 r. TAURON Polska Energia ustalił także zasady współpracy z firmami: PGE, KGHM Polska Miedź i ENEA, w zakresie potencjalnej struktury własnościowej i zasad funkcjonowania spółki PGE EJ 1, powołanej w celu budowy i eksploatacji pierwszej elektrowni jądrowej. Docelowo TAURON ma być właścicielem 10 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki.

Dodatkowo TAURON Polska Energia i TAURON Wytwarzanie dbają o zwiększanie kompetencji w zakresie energetyki jądrowej. Pracownicy przeszli przez dwie edycje studiów podyplomowych w tym zakresie. Pracownicy TAURON Polska Energia aktywnie udzielają się na European Nuclear Energy Forum (ENEF) działającym przy Komisji Europejskiej.

Wierzymy, że wszystkie podejmowane przez Grupę TAURON działania pozytywnie wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i dywersyfikację źródeł wytwarzania.