Cel 4:

Zobowiązujemy się do poszukiwania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań zapewniających bezpieczną pracę wszystkim naszym pracownikom.

Zapewnienie wszystkim zatrudnionym w Grupie TAURON bezpiecznych warunków pracy, a tym samym obniżenie liczby wypadków w miejscu pracy – to jeden z naszych priorytetów. By zrealizować ten cel, wdrażane są rozwiązania systemowe i technologiczne, a także szkolenia dla naszych pracowników. W 2013 r. w Grupie TAURON miało miejsce łącznie 229 wypadków – o 25 mniej niż rok wcześniej. Wszystkie wypadki są rejestrowane i analizowane, aby wyciągnąć wnioski i wprowadzić usprawnienia.

W 2013 r. osiągnęliśmy zamierzony cel  
C 
  • Liczba wypadków w Grupie TAURON zmniejszyła się o 10 proc.;
  • Nasi górnicy mogą liczyć na pomoc najlepszego w Polsce zespołu ratowniczego. Górnicy zakładu górniczego Janina pracują w jednym z najbezpieczniejszych oddziałów w kraju (Oddział G-3), co potwierdziła Fundacja Bezpieczne Górnictwo.

Doskonalimy istniejące systemy bezpieczeństwa.

W spółkach Grupy TAURON obowiązują wewnętrzne instrukcje postępowania w razie wypadków i rejestry niebezpiecznych zdarzeń. Wykonawcy i podwykonawcy pracujący na terenie zakładów Grupy zobowiązani są do przestrzegania przepisów z zakresu BHP obowiązujących w danej spółce. Spółki wdrażają różne działania na rzecz doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem adekwatnie do specyfiki wykonywanej w nich pracy i potrzeb.

csr

Przykładem działania zmierzającego do ograniczenia liczby wypadków jest wdrożony w 2013 r. w 26 elektrowniach wodnych TAURON Ekoenergia system bezpieczeństwa indywidualnego pracowników – dyżurnych elektrowni wodnych. Ma on zapewniać skuteczną pomoc pracownikowi w sytuacji zagrożenia jego zdrowia lub życia oraz cykliczne monitorować stan bezpieczeństwa w trakcie wykonywanej zmiany. Pracownicy wyposażeni zostali w mobilne urządzenia pozwalające w sytuacjach zagrożenia na wysłanie sygnału alarmowego do centrum monitorowania systemu, które uruchamia wysłanie pomocy pracownikowi. System funkcjonuje 24 godziny na dobę. Ponadto w określonych godzinach pracownicy zobowiązani są do wysyłania sygnału testowego, aby potwierdzić akceptowalny poziom bezpieczeństwa w obiekcie. Brak takiego sygnału powoduje automatyczne wysłanie grupy interwencyjnej do monitorowanego obiektu elektrowni. Ponadto TAURON Ekoenergia prowadzi monitoring poziomu kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych pod kątem wymagań organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych. Wewnętrzna komisja przeprowadza m.in. egzaminy weryfikacyjne dla pracowników spółki w zakresie wydawania poleceń na prace, wykonywania przełączeń, przygotowania miejsca pracy i dopuszczenia do pracy, koordynowania pracami na terenie elektrowni wodnych przy urządzeniach elektroenergetycznych, hydrotechnicznych, mechanicznych, turbozespołach w wyznaczonych każdorazowo miejscach.

Z kolei TAURON Ciepło przeprowadził modernizację rozdzielni i urządzeń pompowni, która polegała na wymianie przestarzałych urządzeń i zmianie zasilania ze średniego na niskie. Dzięki temu zwiększono niezawodność i bezpieczeństwo obsługi oraz ograniczono emisję hałasu. Opracowano przy tym 15 twardych zasad bezpieczeństwa i przygotowano kampanię pn. Bądź bezpieczny w swoim miejscu pracy ,  do realizacji w 2014 r.

Zasady bezpieczeństwa i pierwszej pomocy wdrażamy w codziennym życiu organizacji. Praca w trudnych warunkach, szczególnie w obszarach wydobycia, dystrybucji i wytwarzania, gdzie miało miejsce w 2013 r. najwięcej wypadków (83 proc.), wymaga od Grupy TAURON perfekcyjnego zabezpieczenia w zakresie ratownictwa i pierwszej pomocy.

Znakomite przygotowanie ratownicze pracowników i służb bezpieczeństwa zespołu TAURON Wydobycie (poprzednio Południowy Koncern Węglowy) potwierdzają liczne sukcesy w zawodach ratowniczych. Spośród dziewięciu drużyn, które zmagały się 2013 r. w Centralnych Zawodach Drużyn Ratowniczych, najlepsza okazała się reprezentacja właśnie Grupy TAURON. Podczas zawodów drużyny przeprowadzały  symulowaną akcję ratowniczą i rywalizowały w konkurencjach technicznych – dla mechaników sprzętu ratowniczego i dla pomiarowców – w pomieszczeniach Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego. Zespół ratowników Grupy TAURON zdeklasował przeciwników, udowadniając po raz kolejny, że nie ma sobie równych, co potwierdziły również sukcesy i puchary z zawodów na Ukrainie, w Chinach, USA i Australii. Fundacja Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego działająca przy Wyższym Urzędzie Górniczym wyróżniła Oddział G-3 z Zakładu Górniczego Janina jako jeden z najbezpieczniejszych oddziałów w branży górniczej w Polsce, o czym pracownicy Grupy dowiedzieli się na początku 2013 r.

csr

Co roku dla pracowników poszczególnych oddziałów TAURON Wytwarzanie organizowany jest konkurs wiedzy o BHP. Chodzi oczywiście o zwiększenie bezpieczeństwa pracy przez podniesienie znajomości:

  • ogólnych przepisów i zasad BHP, w tym: obowiązków pracowników, dozoru, kierownictwa i pracodawcy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP oraz szczegółowych przepisów i zasad eksploatacji urządzeń energetycznych;
  • ogólnych przepisów ochrony przeciwpożarowej wraz z umiejętnościami praktycznymi;
  • teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
  • podstawowych przepisów prawnych z zakresu ochrony pracy.

W 2013 r. konkurs wiedzy o BHP przeprowadzono w czterech oddziałach TAURON Wytwarzanie, czyli w Elektrowni Jaworzno III, Łaziska, Łagisza i Siersza, w których uczestniczyło w sumie 878 pracowników Spółki. Dwunastu zwycięzców wzięło udział w XVI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Elektrowniach i Elektrociepłowniach. W rywalizacji uczestniczyło 39 zawodników z 13 polskich elektrowni i elektrociepłowni. Wszyscy zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy o bezpieczeństwie pracy, co znalazło odzwierciedlenie w wysokiej liczbie punktów zdobytych przez zawodników i w konieczności przeprowadzenia dogrywek, aby wyłonić ostatecznych zwycięzców tego konkursu. Zawodnicy TAURON Wytwarzanie zajęli w konkursie 3., 8. i 10. miejsce.

W 2013 r. przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników TAURON Ciepło z zakresu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w nagłych wypadkach. By nabrać wprawy i doświadczenia, wyznaczeni pracownicy uczyli się, co robić, gdy zdarzy się wypadek, i tak: oceniali stan poszkodowanego, znajdowali sposoby na zapewnienie bezpieczeństwa sobie i osobie poszkodowanej, wykonywali czynności ratunkowe w zależności od stanu poszkodowanego, wzywali pomoc – pogotowie ratunkowe lub inne specjalistyczne służby ratownicze, zabezpieczali miejsce wypadku, zawiadamiali przełożonego.

tab

Wypadek śmiertelny w TAURON Wydobycie nastąpił w ZG Sobieski w trakcie wykonywania chodnika transportowego w ścianie kopalni. Był to wypadek zbiorowy. Podczas prac górniczych, ze stropu odspoiła się bryła węgla, która uderzyła i przygniotła jednego z poszkodowanych. Pozostali dwaj górnicy doznali lekkich obrażeń.

W celu uniknięcia podobnych wypadków przy pracy, spółka podjęła różnego typu działania. Wprowadzono monitoring niebezpiecznych miejsc w ruchu kolei podziemnej, zastosowano urządzenia wspomagające ruch pieszych na pochylni, wprowadzono multimedialny system przekazu informacji dla załogi w zakresie BHP, wdrożono także 12-miesięczny  okres adaptacji zawodowej pracowników przyjmowanych do pracy. Ponadto poprawiono stan techniczny dróg dojścia do stanowisk pracy oraz przeprowadzono dodatkowe szkolenia dla osób dozoru ruchu, a także pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Z kolei przyczyną wypadku śmiertelnego w TAURON Wytwarzanie było przewrócenie się samochodu ciężarowego typu „wanna” i przygniecenie pracownicy.

W ramach zastosowanych środków profilaktycznych dokonano m.in. przeglądu obiektów i warunków w jakich odbywa się rozładunek dostaw samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem dostaw realizowanych naczepami typu „wanna”. Zaostrzono również wymagania wewnętrzne dotyczące aktów normatywnych w zakresie stref przebywania pracowników oraz zapisów dotyczącej bezpiecznej komunikacji pracowników.

Przeprowadzono ponowne instruktaże w zakresie zagrożeń występujących podczas rozładunku i sposobów ich minimalizacji, dedykowane dla pracowników uczestniczących w rozładunku dostaw samochodowych.