Cel 3:

Zapewnimy pracownikom warunki do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, by doskonalić efektywność operacyjną organizacji.

Rozwój Grupy TAURON opiera się na wysokich kwalifikacjach i specjalistycznej wiedzy naszych pracowników oraz możliwości gromadzenia jej w organizacji. To dla nas siła napędowa do ciągłego doskonalenia się. Naszą ambicją jest stworzenie organizacji uczącej się, której pracownicy czerpią z doświadczeń i wiedzy pozostałych, a przed jej opuszczeniem starają się przekazać swoją ekspercką wiedzę współpracownikom.

W 2013 r. osiągnęliśmy zamierzony cel 
C 
  • Uruchomiony serwis intranetowy stał się platformą gromadzenia i wymiany wiedzy w organizacji.;
  • Zrealizowaliśmy programy w zakresie kształcenia trenerów wewnętrznych i mentoringu.

Umożliwiamy wymianę wiedzy w organizacji.

Aby wesprzeć realizację tego celu, wdrażamy różnorodne narzędzia – m.in. inicjujemy cykliczne spotkania informacyjno-szkoleniowe i tworzymy w intranecie specjalne platformy wymiany wiedzy. Funkcjonują one m.in. w obszarze regulacji i rozpatrywania roszczeń. Strona Biura Produktów Rynku Biznesowego spełnia analogiczną funkcję, umożliwiając przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń produktowych i wymianę wiedzy o oferowanych przez Grupę TAURON produktach. Programem nastawionym na wymianę wiedzy był uruchomiony w spółce TAURON Dystrybucja program Elektryka dla elektryków oraz Elektryka dla Nieelektryków.

Dobra praktyka: 

TAURON Dystrybucja przygotował długofalowy program rozwoju kompetencji specjalistycznych dla kadry inżynieryjno-technicznej pn. Elektryka dla elektryków, którego celem było uzupełnienie i poszerzenie wiedzy pracowników z zakresu elektroenergetyki oraz przekazanie im najnowszych osiągnięć ze świata elektroenergetyki. Zrealizowano 13 szkoleń tematycznych, które  trwały w sumie ok. 250 dni. Wzięło w nich udział prawie 2 tys. pracowników, co stanowi 21 proc. zatrudnionych w  tej spółce. Drugi program, Elektryka dla nieelektryków,  dostarczał wiedzę branżową pracownikom z tzw. obszarów wsparcia. Zrealizowano 114 prelekcji na temat: jakości energii elektrycznej, nielegalnego poboru energii, procesu zmiany sprzedawcy i przyłączania klientów, służebności przesyłu i taryfy energii elektrycznej. Prowadziło je 56 wewnętrznych prelegentów. W sumie w programie udział wzięło blisko 1,5 tys. uczestników. 

Proces wymiany wiedzy wspierał kontynuowany w 2013 r. projekt Akademia Trenerów Wewnętrznych. Szkolenia dotyczyły zarówno tematów specjalistycznych, jak i zagadnień ogólnorozwojowych. W 2013 r. udało się w TAURON Dystrybucja zrekrutować kolejnych 28 trenerów. Program Trenerów Wewnętrznych ma także TAURON Obsługa Klienta. Szkolenia dla pracowników prowadzone są tam przez Trenerów Wewnętrznych w tematach: podatki, prawo pracy, umiejętności interpersonalne, zarządzanie projektami i obsługa systemów. Spółka realizuje także program pn. Mentor zmiany, wspierający transfer wiedzy między mniej i bardziej doświadczonymi pracownikami, w szczególności przy przekwalifikowaniu i migracji z innych Spółek Grupy TAURON.

Kształcimy przyszłą kadrę pracowniczą.

Inwestowanie w przyszłych pracowników jest dla nas równie ważne, jak dbałość o rozwój obecnych. Naszą wiedzę ekspercką wykorzystujemy wewnątrz Grupy  TAURON, ale też po to, by przygotować nowe kadry. Luka pokoleniowa i ograniczone zasoby kadrowe wymagały od Spółek Grupy TAURON zmiany polityki zatrudnienia.

Oczekiwanie interesariuszy:

Prezentacja efektów współpracy Grupy  TAURON w zakresie szeroko pojętej edukacji w regionie i kraju, w tym:

– działań podjętych we współpracy ze szkołami technicznymi i ośrodkami akademickimi;

– możliwości rozpoczęcia programów stażowych i praktykanckich dla uczniów i studentów, którzy tworzą potencjalną przyszłą kadrę pracowniczą Grupy  TAURON. 

Spółki Grupy TAURON podejmują współpracę ze szkołami już na wczesnym etapie edukacji, zapewniając istotny wkład w przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie. Zaangażowanie w proces edukacji zawodowej pozwala nie tylko na przygotowanie i poznanie potencjalnych pracowników, ale też promuje Grupę na rynku pracy i pozwala dostosować system edukacji do zmieniających się realiów branży.

Współpraca ze szkołami i uczelniami oraz program praktyk i staży prowadzony jest m.in. z Fundacją 2065 im. Lesława A. Pagi jako Akademia Energii. W ramach Akademii Energii w TAURON Polska Energia odbywają się płatne praktyki dla absolwentów wytypowanych przez Fundację.

17 proc. zatrudnionych pracowników w 2013 r. stanowią osoby, które wcześniej odbywały praktyki w spółce. Współpraca nawiązana przez zakład górniczy ze szkołami ponadgimnazjalnymi w Jaworznie i Libiążu umożliwi kopalni Sobieski wypełnienie luki pokoleniowej i przygotowanie uczniów do rozpoczęcia pracy w zawodzie. W 2013 r. TAURON Wydobycie objął patronatem klasy, w których kształceni są technicy górnictwa podziemnego. Uczniowie tych placówek odbywają miesięczne praktyki zawodowe w zakładach należących do spółki, a raz w tygodniu uczęszczają na zajęcia praktyczne. W 2013 r. w Zakładzie Górniczym Sobieski w takich warsztatach uczestniczyło ponad 30 przyszłych techników górnictwa podziemnego. Podczas zajęć uczniowie zdobywali praktyczne umiejętności i pogłębiają wiedzę teoretyczną. Jednak dla młodych adeptów górnictwa była to przede wszystkim okazja do uzyskania z pierwszej ręki specjalistycznej wiedzy na temat codziennej pracy w kopalni, szczególnie przy okazji przewidywanych programem prac w wyrobiskach ziemnych. Każda grupa uczniów, wyposażona do pracy w narzędzia i środki ochrony identyczne jak załoga, pracuje przez sześć godzin pod nadzorem przydzielonego przez zakład instruktora. Z kolei Kopalnia Wapienia Czatkowice współpracuje blisko z Powiatowymi Urzędami Pracy, organizując staże dla osób bezrobotnych, a także z uczelniami i szkołami ponadgimnazjalnymi, oferując praktyki. Uczniowie i studenci poznają spółkę w ramach programu nauczania. Ci drudzy  mają możliwość realizowania praktyk dyplomowych. W efekcie powstają prace, których obrona stanowi zwieńczenie ich edukacji. Bezrobotni i absolwenci mają szansę na aktywizację zawodową lub na przekwalifikowanie.

--

Przygotowanie przyszłych kadr pracowniczych odbywa się także w ramach szeroko zakrojonej współpracy z uczelniami technicznymi. Więcej o tej współpracy w rozdziale „Zarządzanie wpływem ekonomiczno-społecznym”