Cel 2:

Każdy z naszych pracowników będzie mógł podnosić kwalifikacje zawodowe i rozwijać kompetencje w zgodzie z kierunkami rozwoju Grupy TAURON.

Rozwój pracowników oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przekłada się bezpośrednio na funkcjonowanie firmy. Dlatego chcemy w Grupie TAURON zapewnić pracownikom możliwości rozwoju i komfort pracy w obliczu stojących przed nimi wyzwań zawodowych. Odpowiedzią na to jest różnorodna oferta szkoleniowa i programy rozwojowe.

W 2013 r. osiągnęliśmy zamierzony cel 
C 
 • Na każdego pracownika Grupy TAURON przypadało średnio 27,6 godzin szkoleniowych;
 • Prowadzimy Program Zarządzania Talentami.

Spółka TAURON Polska Energia prowadzi politykę personalną w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZSZZL), na który składają się:

 • System Ocen Pracowniczych;
 • System premiowania w ramach MBO;
 • Polityka rekrutacji, selekcji i adaptacji;
 • System Zarządzania Wiedzą;
 • Program Zarządzania Talentami;
 • System zarządzania rozwojem i karierą;
 • Współpraca ze szkołami i uczelniami oraz program praktyk i staży.

Zarządzamy talentami, kształtujemy postawy i umiejętności kadry menedżerskiej oraz mistrzów.

Aby w pełni wykorzystać potencjał naszych pracowników i umożliwić rozwój najbardziej wyróżniających się osób (maksymalnie. 7 proc. zatrudnionych), realizowano Program Zarządzania Talentami. Jest on podzielony na cztery Grupy: Doświadczeni Menedżerowie, Eksperci, Z Potencjałem Menedżerskim i Wschodzące Talenty. Każda osoba biorąca udział w programie ma swój Indywidualny Plan Rozwoju i możliwość wzięcia udziału w wielu ciekawych szkoleniach, warsztatach, kursach językowych, projektach i konferencjach. W 2013 r. zakończyła się pierwsza edycja programu w TAURON Polska Energia. Jego uruchomienie spełniło jeden z celów strategicznych Grupy TAURON w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego. Dzięki programowi mamy świetnie wyszkoloną grupę pracowników, którym spółka zapewniła możliwości rozwojowe, dostosowane do ich indywidualnych predyspozycji.

Idąc za tą dobrą praktyką, zwiększane są też kompetencje kadry zarządzającej spółek w zakresie umiejętności menedżerskich, takich jak stosowanie skutecznych i efektywnych narzędzi komunikacji, techniki coachingowe, a także budowanie efektownych zespołów i zarządzanie nimi w sposób skuteczny. W TAURON Ciepło podczas tego rodzaju warsztatów opracowano wstępnie 10 zasad współpracy kadry zarządzającej – Dekalog TOP-kadry. Treść wypracowanego dokumentu ma zostać zaprezentowana zarządowi i przyjęta jako umowa, pod którą podpisze się kadra kierownicza spółki. W TAURON Dystrybucja przeprowadzono specjalny obligatoryjny dla pracowników spółki program  Akademia Zarządzania.

Stwarzamy możliwości rozwoju pracownikom w całej organizacji.

Grupa TAURON dba o ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników. By usprawnić proces podnoszenia kwalifikacji, w ramach całej Grupy oferowane są różnorodne formy szkoleniowe, takie jak kursy, konferencje, sympozja, warsztaty, seminaria, egzaminy weryfikujące uprawnienia, studia. Średnia liczba godzin szkoleniowych dla Grupy TAURON w 2013r. wyniosła 28, 65.

Zapewnienie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom było szczególnie istotne w TAURON Polska Energia. Pracownicy odbyli w 2013 r. średnio 180 godzin szkoleniowych. Zgodnie z funkcjonującym w spółce Systemem Zarządzania Rozwojem i Karierą – podnoszono kwalifikacje zawodowe na szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, poprzez konferencje i sympozja oraz kursy językowe, studia podyplomowe czy doktoranckie. Szkolenia obejmowały szerokie zakres zagadnień, m.in.: wiedza z obszaru energetyki, finansów, podatków, rachunkowości, prawa, informatyki i obsługi klienta. Zwiększano również tzw. kompetencje miękkie z zakresu asertywności, negocjacji, komunikacji i współpracy w zespole, wystąpień publicznych i autoprezentacji oraz zarządzania czasem pracy. Dodatkowo w specjalistycznym programie szkoleniowym Firma z energią, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, wzięło udział 95 proc. pracowników spółki.

Plany szkoleniowe w Grupie TAURON opracowywane są w poszczególnych spółkach w oparciu o analizę specyficznych potrzeb dotyczących szkoleń specjalistycznych. Polityka szkoleniowa i polityka rozwoju pracowników w poszczególnych spółkach ukierunkowane są na zapewnienie odpowiednich kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na określonych stanowiskach. Na przykład TAURON Sprzedaż i TAURON Sprzedaż GZE rozwija Akademię TAURON – Key Account Management 2012–2014, która ma pomóc podnieść kompetencje sprzedażowe i w konsekwencji zwiększyć satysfakcję klientów. Efektem działań podjętych jeszcze w 2012 r. było zdefiniowanie kompetencji cenionych u sprzedawców na określonych stanowiskach. Przeprowadzona w 2013 r. kompleksowa ocena pracowników zatrudnionych w działach sprzedaży (testy psychologiczne, assessment center i coaching in the job) pozwoliła zdefiniować pracownikom sprzedaży obszary do dalszego rozwoju. W efekcie opracowano cykl szkoleń  m. in. w zakresie zagadnień związanych z procesem sprzedaży i komunikacji.

tab

Dążymy do funkcjonowania w oparciu o kompleksowy program rozwoju kompetencji.

Ważnym aspektem budowania zaangażowania pracowników jest wdrażanie przejrzystego systemu rozwoju i oceny. Każdy pracownik TAURON Polska Energia, w zależności od zajmowanego stanowiska, ma wyznaczane cele na poziomie Grupy, spółki, departamentu i biura. System premiowania w ramach MBO umożliwia nagradzanie pracowników ocenianych za działania, które przyczyniają się do realizacji strategii spółki.

Aby właściwie zarządzać ścieżkami kariery pracowników i planować proces rekrutacji, w 2013 r. w TAURON Ciepło rozpoczęły się prace nad spójnym systemem zatrudniania i wynagradzania. Uporządkowano i ujednolicono stanowiska pracy, konsolidując te o podobnym zakresie zadań i obowiązków, ale innym nazewnictwie. Następnie sklasyfikowano je według specjalnie wypracowanych kryteriów, które wyznaczają najważniejsze zadania w spółce. Na takiej podstawie zbudowano struktury stanowisk pracy. MBO objętych jest 100 proc. pracowników spółki.

Zarządzamy, myśląc o wieku naszych pracowników.

Kwalifikacje zdobyte podczas wszystkich oferowanych przez Grupę TAURON i poszczególne spółki szkoleń stanowią także istotne wsparcie dla pracowników, którzy odchodzą z firmy – w wyniku restrukturyzacji lub w związku z wejściem w wiek emerytalny. W ciągu najbliższych pięciu lat ponad 2630 osób (10 proc.) zatrudnionych w strukturach Grupy nabędzie uprawnienia emerytalne. Czujemy się odpowiedzialni za swoich pracowników, dlatego wdrażamy programy ułatwiające im płynne przejście na emeryturę lub podjęcie nowych wyzwań zawodowych. Programy dobrowolnych odejść w TAURON Ciepło i TAURON Dystrybucja, kierowane są do osób posiadających uprawnienia do wcześniejszych emerytur lub spełniających kryteria uzyskania świadczenia przedemerytalnego. Objęci są nim także pracownicy obszarów restrukturyzowanych, którzy nie posiadają ww. uprawnień, rozwiązujący umowy o pracę za porozumieniem stron. Formą wsparcia w spółce TAURON Dystrybucja były dodatkowe, jednorazowe odprawy pieniężne i możliwość skorzystania z programu aktywizacji zawodowej, w ramach którego spółka oferowała doradztwo zawodowe, szkolenia umożliwiające przekwalifikowanie i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, w tym różne działania wspierające i doradcze dla pracowników 45+ w ramach Akademii Zarządzania. W TAURON Obsługa Klienta obowiązują trzy programy:

 • Program Odpraw Kompensacyjnych adresowany przede wszystkim do zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Spółki objętych zmianami organizacyjnymi lub technologicznymi;
 • Program Odpraw Przedemerytalnych dla pracowników, którzy nie mają uprawnień do emerytury, ale mogą przechodzić na świadczenia przedemerytalne;
 • Program Wcześniejszych Odejść Emerytalnych dla pracowników uprawnionych do otrzymywania świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

TAURON Wytwarzanie w ramach porozumienia oferuje pracownikom w wieku przedemerytalnym rozwiązanie stosunku pracy i wypłacenie odpraw przy przejściu na świadczenia przedemerytalne. Pracownikom uprawnionym do emerytury przy obniżonym wieku emerytalnym – rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron i wypłacenie odpraw. Na czas postoju urządzeń wytwórczych lub uruchamiania nowych mocy przysługują pracownikom urlopy terminowe. Udzielane są też urlopy terminowe kończące się rozwiązaniem stosunku pracy. Pracownikom, którzy przyjęli ofertę pracy w spółkach zależnych, powiązanych bądź w firmach współpracujących z TAURON Wytwarzanie, wypłacane są odprawy jednorazowe w związku z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron. Podobnie jak pracownikom, których miejsca pracy ulegną zmianie w związku z przejściem części przedsiębiorstwa na innego pracodawcę.

tab