Cel 1:

Do 2015 r. wszyscy pracownicy Grupy TAURON będą świadomi, w jaki sposób mogą angażować się w realizację celów biznesowych, pozostając w zgodzie z wartościami etycznymi organizacji. 

Jako dynamicznie rozwijająca się Grupa stoimy przed wyzwaniem budowania spójnej kultury organizacyjnej. Założone cele biznesowe chcemy realizować zgodnie ze wspólnie wypracowanymi wartościami etycznymi.

W 2013 r. wprowadziliśmy wiele działań, proces osiągania zamierzonego celu  trwa 
C 
  • W każdej ze Spółek Grupy TAURON funkcjonuje Komisja Etyczna;
  • Uruchomienie Tauronetu pozwoli w sposób efektywny dotrzeć z informacjami z zakresu etyki, wartości i celów biznesowych do pracowników Grupy TAURON.

Wdrażamy zasady etyki biznesowej wspólne dla całej Grupy.

Kluczowym działaniem w zakresie promowania wspólnych wartości w 2013 r. stało się wdrażanie zasad etycznych sformułowanych w Kodeksie etyki biznesowej Grupy TAURON. Wprowadzony 2 stycznia 2013 r. kodeks narzucił nowe spojrzenie na funkcjonowanie wszystkich naszych spółek. Określił zasady, jakimi kierować powinien się każdy pracownik – pamiętając o roli Grupy TAURON na rynku – w stosunku do swoich współpracowników, klientów i partnerów biznesowych. Aby zapewnić przestrzeganie zasad etyki i propagować wspólne wartości, w 2013 r. we wszystkich spółkach Grupy TAURON powołane zostały Komisje Etyczne. Pracownicy mogą zgłaszać do wyjaśnienia członkom Komisji Etycznej, zachowania swoich współpracowników lub otoczenia firmowego niezgodne z Kodeksem Etyki.

Pracownicy mogą zgłaszać naruszenia na kilka sposobów:

  • wrzucając anonimową wiadomość do specjalnej skrzynki oznaczonej napisem „Etyka”;
  • składając stosowne pismo na ręce któregokolwiek z członków Komisji;
  • wysyłając e-mail na służbową skrzynkę któregokolwiek z członków Komisji.

Po otrzymaniu zgłoszenia Komisja Etyczna przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Bada niezbędne dokumenty i materiały oraz wysłuchuje osób, których wyjaśnienia mogą mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. W sytuacji, gdy Komisja Etyczna stwierdzi naruszenie zasad etyki, poucza pracownika o obowiązku ich przestrzegania. Jeśli dodatkowo naruszenie zasad etyki miało charakter ciężki, informuje o tym fakcie prezesa zarządu spółki. Wdrożenie Kodeksu etyki to pierwszy krok na drodze do pełnego przełożenia wartości korporacyjnych na każdy aspekt działania Grupy. Każda ze spółek wdraża kolejne działania. Aby zwiększyć świadomość w zakresie zagadnień etycznych wśród pracowników, spółki Grupy TAURON wykorzystują różnorodne formy i kanały komunikacyjne dostosowane do potrzeb ich pracowników i specyfiki spółki. Pracownicy są zachęcani do dzielenia się wiedzą, spostrzeżeniami na temat etycznych i nietycznych zachowań w miejscu pracy.

Komunikacja kwestii etycznych i promowanie wartości w Grupie odbywa się za pośrednictwem narzędzi takich jak:

  • Tauronet (korporacyjny portal intranetowy);
  • dedykowane artykuły w magazynach wewnętrznych spółek;
  • szkolenia e-learningowe.
Dobra praktyka: 

W TAURON Obsługa Klienta, szkolenie e-learningowe okazało się najefektywniejszym sposobem zwiększenia wiedzy i świadomości pracowników związanej z etyką. Szkolenie Kodeks etyki biznesowej i wartości Grupy TAURON opracowano w formie interaktywnej, z elementami rywalizacji. W efekcie przeszkolonych zostało 95 proc. pracowników spółki (2 256 osób). Szkolenie jest obecnie obowiązkowe dla każdego nowego pracownika.

  • bezpośrednia komunikacja z pracownikami i spotkania przedstawicieli kadry zarządzającej spółek z pracownikami.
Dobra praktyka:

Aby wyposażyć w wiedzę menedżerów i zainicjować kaskadowe jej przekazywanie w zespołach, w TAURON Obsługa Klienta przeprowadzono także warsztaty dla kadry kierowniczej na temat wartości i etyki. W ramach warsztatów przeszkolono 30 dyrektorów i przekazano im prezentacje, na bazie których przeprowadzili szkolenia dla podległych im szefów biur. Ci z kolei przeszkolili swoje zespoły.

Innowacyjną drogę przekazywania wartości zastosowano w spółce TAURON Obsługa Klienta. Postawiono na propagowanie wiedzy o wartościach Grupy TAURON i o etycznych zachowaniach w pracy, nie tylko wśród pracowników, ale też ich rodzin. Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników pn. Wartości Grupy TAURON w oczach dzieci,  pozwolił przybliżyć wartości pracownikom, pobudzając także do refleksji i rozmów na ten temat. Nagrodami wyróżniono siedmioro uczestników w trzech kategoriach wiekowych, a oryginały prac ozdobiły hol siedziby Spółki.

WDRAżAMY Jeden z największych intranetów w Polsce. Budujemy zaangażowanie pracowników w realizację celów biznesowych poprzez efektywną komunikację wewnętrzną.

Jednym z najważniejszych narzędzi komunikacji z pracownikami jest Tauronet – korporacyjny portal intranetowy. To jedna z największych tego typu  platform Polsce (w 2014 r.) zarówno pod względem liczby użytkowników, jak i liczby funkcji. W ramach trwającego ponad rok projektu uruchomiony został centralny system komunikacji i pracy grupowej dla kilkunastu kluczowych spółek Grupy, uwzględniający specyfikę każdego z przedsiębiorstw. Obecnie Tauronet wspiera 59 proc. pracowników Grupy (ponad 15 tys. użytkowników z prawie 270 lokalizacji), niezależnie od roli czy zajmowanego miejsca w strukturze (od pracowników niższego szczebla, przez menedżerów średniego i wyższego szczebla po zarządy i rady nadzorcze Spółek, a także firmy zewnętrzne). Przy złożonej strukturze organizacyjnej Grupy TAURON wdrożenie jednolitego systemu intranetowego jest ogromnym wyzwaniem.

csr

Dzięki nowemu narzędziu każdy pracownik korzystający z Tauronetu ma na bieżąco dostęp do aktualności, informacji o ważnych wydarzeniach z życia Grupy, ogłoszeń, artykułów i magazynów firmowych – „Polska Energia” i „Nasze Forum”. Ponadto ma również do dyspozycji swoją indywidualną strefę, w której może zarządzać własnymi dokumentami, informacjami i zadaniami, a także udostępniać je w ramach współpracy z innymi pracownikami Grupy. Dzięki platformie swoje miejsce komunikacji znalazły różne zespoły projektowe, pracownicy zyskali również łatwy dostęp do książki adresowej i interaktywnej struktury organizacyjnej, co sprzyja wymianie wiedzy i zwiększa efektywność organizacji.