Cel 4:

Stworzenie do 2020 r. gospodarczego potencjału do wykorzystania 90 proc. odpadów własnych przez obszar wydobycia i wytwarzania.

Zrównoważona gospodarka odpadami to jedno z ważniejszych wyzwań stojących przed Grupą TAURON w obszarze odpowiedzialności za środowisko. W 2013 r. Grupa  wygenerowała 5,4 mln ton odpadów. Największa ich ilość pochodzi z obszarów wydobycia i wytwarzania. Ambicją Grupy jest zagospodarowanie odpadów własnych poprzez poszukiwanie dla nich nowych zastosowań.

W 2013 r. osiągnęliśmy cel 
C 
 • Wyprodukowaliśmy 164 tys. ton kruszyw z odpadowej skały płonnej.

DĄŻYMY DO ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA ODPADAMI.

Celem jest minimalizacja ilości odpadów trafiających na składowiska i pełne wykorzystanie w charakterze surowców odpowiednio przygotowanych odpadów. Prowadzone są prace badawczo-wdrożeniowe, dzięki którym TAURON Wytwarzanie i TAURON Wydobycie chcą do 2020 r. uzyskać możliwość zagospodarowania 90 proc. odpadów poprodukcyjnych powstałych w należących do nich kopalniach, elektrowniach i elektrociepłowniach. Polityka ograniczenia ilości odpadów wytwarzanych w Grupie TAURON zmierza do powstania kopalni i elektrowni bezodpadowych, dzięki czemu:

 • istotnie ograniczone zostaną koszty składowania odpadów;
 • do minimum spadnie ilość odpadów składowanych na składowiskach i w osadnikach oraz ich wpływ na środowisko;
 • ograniczenie powstawania odpadów nastąpi u źródła;
 • powstałe odpady przetwarzane będą na produkty, których sprzedaż wygeneruje zyski;
 • możliwa będzie konsolidacja działań związanych z zagospodarowaniem odpadów w ramach Grupy.

W 2013 r. w Grupie TAURON podejmowaliśmy wiele działań zmierzających do zwiększenia efektywności gospodarowania odpadami, m.in.:

 • prowadzono odzysk popiołów z Zakładów Wytwórczych TAURON Wytwarzanie na instalacjach w zakładach górniczych TAURON Wydobycie;
 • opracowano projekt innowacyjnej technologii mobilnej instalacji kompleksowego zagospodarowania materiałów zgromadzonych w osadnikach ziemnych;
 • w Zakładzie Górniczym Sobieski prowadzono próby i analizy suchego odkamieniania urobku węglowego na pilotażowej instalacji badawczej należącej do Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. W przyszłości umożliwi to wdrożenie technologii pozwalającej częściowo uniknąć kosztownego procesu przeróbki węgla na mokro. Zastosowanie technologii suchej separacji umożliwia  poprawę parametrów jakościowych węgla, jako jeden z kierunków działań proekologicznych oczyszczania węgla przed spalaniem, o jakości gwarantującej utrzymanie limitów emisji CO2 i SO2;
 • w Zakładzie Górniczym Janina uruchomiono instalację granulowania mułów węglowych przeznaczonych zarówno dla energetyki, jak i do zabudowy w obiekty ziemne.
Instalacja

Jednym z kluczowych działań w obszarze zagospodarowania odpadów w Grupie TAURON jest projekt Grey2Green oparty na wspólnym zagospodarowaniu wytwarzanych przez spółki odpadów wewnątrz Grupy i wytwarzaniu na ich  bazie  jak największej liczby zbywalnych produktów.

tab

Od odpadu do produktu. Odpady pogórnicze, popioły i żużle powstałe w procesach produkcyjnych górnictwa i energetyki przez dziesięciolecia negatywnie wpływały na wygląd terenów przyległych do kopalń i elektrowni. Dzięki rozwojowi myśli technicznej odpady te znajdują dziś wiele użytecznych zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Z uwagi na swoje pochodzenie i właściwości stały się stosunkowo tanim i łatwo dostępnym substytutem materiałów naturalnych. Współzależność branż górniczej i energetycznej sprawiła, że kilka rozwiązań ubocznych produktów spalania i wydobywania kamienia z kopalń znalazło wspólne sposoby wykorzystania. Jednym z nich są produkowane przez TAURON Wydobycie kruszywa i mieszanki kruszywowe. Przy ich produkcji wykorzystuje się zarówno kamień z procesu przeróbki węgla, jak i popioły oraz żużle wytwarzane w energetyce. Cały proces produkcyjny zachodzi w instalacjach znajdujących się w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie i Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu, będącej elementem ciągu technologicznego przeróbki węgla.

Produkowane w zakładach spółki TAURON Wydobycie kruszywa mogą być wykorzystywane do rekultywacji technicznej i niwelacji terenów. Znalazły też zastosowanie w inżynierii komunikacyjnej i budownictwie hydrotechnicznym. Coraz częściej używane są do budowy nasypów drogowych czy wałów przeciwpowodziowych. Analizy i atesty potwierdziły, że nie stanowią one żadnego zagrożenia dla środowiska naturalnego, spełniają bowiem standardy techniczne i środowiskowe gruntów rodzimych. Produkowane w zakładach górniczych kruszywa i mieszanki kruszywowe są sprzedawane także podmiotom zewnętrznym.

W 2013 r. z odpadowej skały płonnej wyprodukowano i sprzedano:

 • 39 tys. ton kruszywa do budowy dróg;
 • 20 tys. ton kruszywa do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Jaworznie-Pieczyskach;
 • 105 tys. ton kruszywa do budowy wałów przeciwpowodziowych na Wiśle w okolicy Oświęcimia.

Składowisko odpadów pogórniczych w Libiążu zostało przekwalifikowane na obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Czeka na zamknięcie i rekultywację. Na części zrekultywowanej zostaną wybudowane (z kruszyw i mieszanek kruszywowych) wzgórza widokowe. Kolejnym etapem zagospodarowania odpadów wydobywczych będzie budowa nowego obiektu ziemnego o charakterze rekreacyjno-sportowym. Mają zostać przy tym wykorzystane wszystkie produkowane w zakładzie przeróbczym ZG Janina odpady z ostatniej bieżącej produkcji. W zakładzie prowadzone jest też dopopielanie kruszyw, co pozwala na usunięcie wilgoci z kamienia i poprawę jego parametrów fizycznych, aby można było przeznaczyć go na sprzedaż oraz do budowy i rozbudowy hałd.

Pozostałe plany w zakresie gospodarki odpadami w Grupie TAURON obejmują:

 • wdrożenie technologii do mobilnej instalacji kompleksowego zagospodarowania materiałów zdeponowanych w osadnikach ziemnych;
 • wdrożenie technologii do mobilnej instalacji służącej do wytwarzania i lokowania na dole kopalń emulgatów popiołowych;
 • uruchomienie stacjonarnej instalacji do lokowania na dole kopalń odpadów z elektrowni i odpadów górniczych;
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych dotyczących zagospodarowania odpadów i poprawy jakości wytworzonych produktów;
 • współpracę z ośrodkami naukowo-badawczymi w celu opracowywania nowych praktycznych technologii związanych z poprawą jakości i gospodarowaniem odpadami.