Cel 3:

Będziemy aktywnie zarządzać działaniami spółek z Grupy TAURON, aby minimalizować wpływ na otoczenie, wykorzystując najlepsze standardy i systemy zarządzania środowiskowego.

Oczekiwanie interesariuszy: 

Przekazanie pełnej informacji na temat działań inwestycyjnych podejmowanych przez Grupę  TAURON, mających zmniejszyć niepożądany wpływ przedsiębiorstwa na środowisko.

Ochrona środowiska naturalnego jest istotnym elementem działalności prowadzonej w obszarze wydobycia węgla, wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz ich dystrybucji. Powinna też znaleźć odzwierciedlenie w sprzedaży i obsłudze klienta. Aby tak się stało, pracujemy nad usystematyzowaniem zarządzania tym obszarem w Grupie TAURON, doskonaląc systemy zarządzania środowiskowego, a także budując świadomość ekologiczną pracowników i promując postawy prośrodowiskowe w miejscu pracy.

Ochrona środowiska naturalnego jest istotnym elementem działalności prowadzonej w obszarze wydobycia węgla, wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz ich dystrybucji. Powinna też znaleźć odzwierciedlenie w sprzedaży i obsłudze klienta. Aby tak się stało, pracujemy nad usystematyzowaniem zarządzania tym obszarem w Grupie TAURON, doskonaląc systemy zarządzania środowiskowego, a także budując świadomość ekologiczną pracowników i promując postawy prośrodowiskowe w miejscu pracy.

W 2013 r. wprowadziliśmy wiele działań, proces osiągania założonego celu trwa 
C 
  • Utrzymaliśmy certyfikację systemów zarządzania środowiskiem w TAURON Wytwarzanie;

INWESTUJEMY W OCHRONĘ ŚRODOWISKA.

Efektywna produkcja energii elektrycznej i cieplnej to największe, choć niejedyne wyzwanie, z jakim przyszło się mierzyć branży w kontekście ochrony środowiska. Dlatego w Grupie TAURON prowadzone są inwestycje niekoniecznie bezpośrednio związane z produkcją energii, które zdecydowanie zmniejszają negatywny wpływ firmy na otoczenie. W 2013 r. łączna kwota przeznaczona na ten cel we wszystkich spółkach wyniosła ponad 806 tys. zł.

Jednym z przykładów jest inwestycja TAURON Ciepło w modernizację węzłów cieplnych. Przedsięwzięcie znalazło się wśród 102 inwestycji, które wybrane zostały przez Urząd Regulacji Energetyki spośród 209 ofert służących poprawie efektywności energetycznej. Uzyskano tzw. białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej, będące zbywalnym prawem majątkowym równoważnym z ilością zaoszczędzonej energii. Aby je otrzymać, TAURON Ciepło musiał zmniejszyć straty w węzłach cieplnych w 25 budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej. Pozwoliło to zaoszczędzić energię na poziomie 110 ton (ton oleju ekwiwalentnego) w ciągu roku. Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 r. przedsiębiorstwa, które sprzedają energię elektryczną, ciepło lub paliwa gazowe odbiorcom końcowym, mają coroczny obowiązek przedstawienia prezesowi URE określonej liczby świadectw efektywności energetycznej do umorzenia. Brak certyfikatów oznacza konieczność uiszczenia opłaty zastępczej.

Z kolei Kopalnia Wapienia Czatkowice przyjęła strategię, która obejmuje m.in. wzrost efektywności energetycznej procesów technologicznych. Podczas przemiału wapienia wykorzystywane jest ciepło ze spalania gazu ziemnego i sprężone powietrze. Zabudowane sprężarki emitują ok. 180 GJ energii miesięcznie. By ta ilość ciepła się nie marnowała, spółka zrealizowała w 2013 r. projekt odzysku ciepła odpadowego ze sprężarek. Układ odzysku ciepła jest trzystopniowym wymiennikiem olej – woda – powietrze. Powietrze z otoczenia zasysane jest do układu przemiału i przejmuje energię ciepła odpadowego. Jego ponowne użycie w procesie może obniżyć zużycie gazu nawet do 3 proc. Innym działaniem podejmowanym przez KW Czatkowice w obszarze efektywności energetycznej jest termomodernizacja obiektów przemysłowych. Audyty energetyczne obiektów przemysłowych wykazały możliwość podniesienia efektywności wykorzystania energii poprzez termomodernizację ścian i powierzchni dachowych. Działanie to zoptymalizowało zapotrzebowanie na ciepło w okresie grzewczym i tym samym ograniczyło koszty ogrzewania w kopalni. Termomodernizacji poddano cztery budynki, wytypowane jako najistotniejsze  odbiorniki ciepła o największym potencjale redukcyjnym. W rezultacie osiągnięto spadek zapotrzebowania cieplnego obiektów na poziomie 1810,10 GJ rocznie, co przekłada się na zmniejszenie zużycia paliwa i ograniczenie emisji gazowo-pyłowej. Oszczędność w ilości zużytego miału wyniosła 137 ton w skali roku, natomiast  gazu , także w skali roku, zaoszczędzono 5500 m3.

Był to pierwszy etap procesu opracowywania nowego systemu ogrzewania obiektów kopalni pozwalający doprecyzować jej zbiorcze zapotrzebowanie cieplne. Produktem końcowym będzie nowoczesny i zoptymalizowany system grzewczy, który obniży koszty produkowanej energii cieplnej, podniesie komfort ogrzewania i pozwoli spełnić wszystkie wymogi prawne (BHP) i środowiskowe dotyczące tego rodzaju instalacji.

MONITORUJEMY I OGRANICZAMY WPŁYW ŚRODOWISKOWY.

Aby zmniejszyć oddziaływanie Grupy TAURON na środowisko naturalne, prowadzony jest regularny monitoring jego stanu. Dzięki temu wiadomo, które z tworzonych przez spółki prośrodowiskowych rozwiązań mają pierwszeństwo wdrażania.

TAURON Ekoenergia zobowiązany jest do prowadzenia środowiskowego monitoringu przed- i poinwestycyjnego, który obejmuje badania ornitologiczne (w tym chiropterologiczne, czyli mierzące wpływ działalności spółki na populację nietoperzy) i pomiary hałasu. Farma wiatrowa Lipniki zlokalizowana jest na terenie występowania dużej populacji nietoperzy. Jako właściciel parku wiatrowego TAURON Ekoenergia zobowiązany jest do ich ochrony. Fakt ten trzeba było uwzględnić już na etapie projektowania inwestycji. Dlatego na wieżach ze śmigłami zainstalowane zostały urządzenia odstraszające, aby nietoperze nie wpadały między łopatki. Przeloty nietoperzy – podobnie jak ptaków – są stale monitorowane.

W związku z poszerzaniem eksploatacji złoża wapieni karbońskich w kierunku wsi Paczółtowice spółka KW Czatkowice rozpoczęła projekt zalesiania pasa ochronnego o szerokości ok. 200 m i powierzchni 33 ha. Ma on minimalizować oddziaływanie przedsięwzięcia na gatunki i siedliska chronione. Pas tworzony jest po stronie północnej i wschodniej planowanego obszaru górniczego. W 2013 r. rozpoczął się pierwszy etap zalesień. Do kwietnia 2014 r. zasadzono na 14 ha ok. 67 tys. drzew, w tym modrzewie, sosny, świerki, lipy i buki. Zalesienie pozostałych obszarów pasa ochronnego planowane jest sukcesywnie do 2015 r. W ramach minimalizowania wpływu produkcji na środowisko KW Czatkowice prowadzi także program zmniejszania emisji pyłów do otoczenia. Efektem polityki proekologicznej spółki jest m.in. modernizacja układu odpylania łamiarni wstępnej – jednego z węzłów technologicznych zakładu przeróbczego kamienia. Z myślą o poprawie jakości powietrza wokół kopalni przeprowadzono kompleksową modernizację jej układu odpylania. Inwestycja ta jest zgodna z wytycznymi „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”, będącego elementem polityki ekologicznej regionu. Zastosowanie maszyn odpylających nowej generacji zapewni eliminację emisji – tylko z tego jednego węzła – na poziomie ok. 200 ton pyłu wapiennego rocznie. Ze względu na proekologiczny charakter przedsięwzięcia spółka uzyskała pozytywną decyzję o finansowaniu go ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Więcej informacji o programie eliminacji niskiej emisji w rozdziale „Zarządzanie wpływem ekonomiczno-społecznym”.

cel 3

DOSKONALIMY SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO.

Oddziaływanie zakładów energetycznych na środowisko najlepiej widać z lokalnej perspektywy. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej obwarowane jest wieloma przepisami z zakresu ochrony środowiska, w tym dyrektywami unijnymi. Wdrożone w TAURON Wytwarzanie systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001 i system EMAS pomagają zidentyfikować wszystkie obszary wpływu firmy na otoczenie i związane z nimi wymogi prawne.

Główne zadania realizowane w ramach systemów zarządzania środowiskowego to:

  • wdrażanie szczegółowych regulacji dla pracowników dotyczących postępowania zapewniającego zgodność z prawem ochrony środowiska, np. procedur postępowania z odpadami;
  • sprawdzanie przestrzegania tych regulacji podczas audytów wewnętrznych;
  • identyfikacja wymagań prawnych dotyczących poszczególnych obszarów oddziaływania na środowisko i ocena zgodności z prawem;
  • publikowanie raportów środowiskowych, tzw. deklaracji środowiskowych, które zawierają dane o wpływie poszczególnych zakładów na środowisko, ale również o zgodności z prawem i podejmowanych działaniach prośrodowiskowych (raporty środowiskowe TAURON Wytwarzanie dostępne są tutaj).

Osiągnięty efekt to przede wszystkim pełna zgodność z prawem ochrony środowiska – potwierdzona nie tylko przez firmę certyfikującą, ale też przez organy administracji państwowej weryfikujące wpisy do rejestru EMAS. Wdrożone systemy ISO 14001 i EMAS są też elementami działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, które brane są pod uwagę przy ocenie firm zakwalifikowanych do Respect Index. W kolejnym kroku planowane jest wdrożenie systemu EMAS w Oddziale TAURON Wytwarzanie – Elektrowni Stalowa Wola.

DOSKONALIMY SPOSÓB ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ WODNĄ I ŚCIEKOWĄ.

Pozytywne rezultaty systematycznego i uporządkowanego zarządzania środowiskiem widoczne są w różnych aspektach wykorzystania przez Grupę TAURON zasobów naturalnych, m.in. w zakresie gospodarki wodnej. Spółki TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło i KW Czatkowice, jako organizacje kluczowe pod względem wykorzystania wody, posiadają własne instalacje oczyszczania ścieków, stosujące metody mechaniczne, mechaniczno-biologiczne i biologiczno-chemiczne. W TAURON Wytwarzanie, który zużywa najwięcej wody, jest ona powtórnie wykorzystywana w Elektrowni Łagisza, gdzie ścieki przemysłowe przeznaczane są do produkcji wody zdemineralizowanej, a ścieki bytowe – do produkcji wody zdekarbonizowanej. W 2013 r. Grupa TAURON pobrała o 3,7 mln m3 mniej wody niż rok wcześniej i odprowadziła 86 mln m3 mniej ścieków.

tab

tab