Cel 1:

Do 2020 r. co najmniej 10 proc. mocy zainstalowanej będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Zmiany klimatyczne to dziś jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoi sektor energetyczny. W odpowiedzi na decyzje legislacyjne Unii Europejskiej dotyczące celów redukcji emisji gazów cieplarnianych i udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej, Grupa TAURON inwestuje w źródła zielonej energii – w tym przede wszystkim w energetykę wiatrową, wodną i w spalanie biomasy.  To przełoży się bezpośrednio na ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, znajdując także pozytywne odzwierciedlenie w redukcji kosztów związanych z ochroną środowiska.

W 2013 r. wprowadziliśmy wiele działań, proces osiągania założonego celu trwa 
C 
  • Odsetek zielonej energii wyprodukowanej przez Grupę TAURON w 2013 r. wyniósł 7,1 proc. (wzrost o 12 proc. w stosunku do 2012 r.);
  • Już ponad 180 MW mocy zainstalowanej mają wszystkie działające w Grupie TAURON farmy wiatrowe.;
  • Kocioł biomasowy Elektrowni Jaworzno III – największa inwestycja biomasowa Grupy TAURON – w 2013 r. wyprodukował 199 tys. MWh zielonej energii . Pozwoliło to na zmniejszenie bilansu emisji o 1,5 proc. (blisko 235 tys. ton CO2). 

Inwestujemy w energię pozyskiwaną z wiatru.

Energia z odnawialnych źródeł to m.in. odpowiedź na rosnące oczekiwania naszych klientów, którym Grupa TAURON umożliwia korzystanie z w pełni ekologicznego produktu. Inwestycje w źródła zielonej energii i efektywna ich eksploatacja to również sposób na zwiększanie wartości Grupy TAURON. W ciągu zaledwie pięciu  lat struktura portfela wytwórczego spółki TAURON Ekoenergia, naszego głównego wytwórcy zielonej energii, zmieniła się na korzyść energetyki wiatrowej. W 2008 r. nie posiadaliśmy  żadnej farmy wiatrowej, a obecnie już 58 proc. mocy zainstalowanej spółki pochodzi z czterech parków wiatrowych. Pozostałą część wytwarzają elektrownie wodne.

Farmy wiatrowe działające w Grupie TAURON mają już ponad 180 MW mocy zainstalowanej. Pod koniec października 2013 r. uruchomione zostały nowe parki w Wicku (województwo pomorskie) i Marszewie (województwo zachodniopomorskie). Park w Marszewie jest jedną z większych tego typu inwestycji w kraju. Wcześniej TAURON Ekoenergia uruchomił park wiatrowy w Lipnikach (2011 r.) i zainwestował w liczącą już ponad 11 lat farmę wiatrową w Zagórzu.

OZE

Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) to nie tylko kwestia dywersyfikacji energetycznej. To także wykorzystanie miejscowych źródeł, współpraca z lokalnymi samorządami i istotny wkład w generowanie gospodarczego wzrostu w regionie. Wpływy z podatków, wzrost zatrudnienia przy budowie inwestycji i eksploatacji jednostek, poprawa standardu życia mieszkańców, możliwości realizacji inwestycji długoterminowych i infrastruktury technicznej, budowa dróg dojazdowych, których używają mieszkańcy – to tylko część korzyści widocznych w regionie, na którego terenie prowadzona jest inwestycja. OZE to wreszcie budowa przyjaznego wizerunku dostawcy zielonej energii, spółki rozwijającej przyjazne dla środowiska technologie sprzyjające zmniejszeniu emisji CO2. Dlatego w Grupie TAURON na bieżąco monitorowany jest rynek energetyczny i prowadzone są analizy pod kątem możliwego dalszego rozwoju tego obszaru.

Inwestujemy w energię pozyskiwaną z wody.

TAURON Ekoenergia posiada także 35 elektrowni wodnych – umiejscowionych na południowym zachodzie Polski w województwach: dolnośląskim, opolskim i małopolskim.

Większość z nich jest aktualnie modernizowana, w wyniku czego poprawia się sprawność urządzeń i efektywność gospodarowania wodą. Hydroelektrownie łączą tradycję architektoniczną z technologiczną nowoczesnością – wewnątrz zabytkowych obiektów (stanowiących często  turystyczną atrakcję regionu) pracują zautomatyzowane generatory. . W wyniku modernizacji elektrowni wodnych wzrasta także bezpieczeństwo funkcjonowania obiektów pełniących często funkcje przeciwpowodziowe i hydrotechniczne. Aby elektrownie wodne Grupy TAURON były w pełni przyjazne środowisku, podejmujemy dodatkowe wysiłki, minimalizujące  ich ujemne oddziaływanie, np. budowane są przepławki ułatwiające migrację ryb.

OZE

Nasze inwestycje w zielone źródła energii nie ograniczają się wyłącznie do spółki TAURON Ekoenergia. TAURON Wytwarzanie realizuje własną strategię w zakresie zrównoważonego rozwoju. Aby zwiększyć udział energii odnawialnej w produkcji, oddany do eksploatacji  został, przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii (BAT), blok   opalany  biomasą w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II. Wyposażony jest on w kocioł fluidalny o mocy 50 MW i spala wyłącznie biomasę leśną i rolną. To największa tego typu inwestycja Grupy TAURON. Produkcja prądu przez tę jednostkę ruszyła na początku 2013 r. Wybudowana jednostka, dzięki pełnej automatyzacji, jest najbezpieczniejszym tego typu blokiem w Polsce. Kocioł spala do 50 ton biomasy na godzinę, czyli aż 360 tys. ton rocznie. W 2013 r. wyprodukowano w ten sposób 199 tys. MWh zielonej energii. Pozwoliło to na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w ciągu roku o ok. 235 tys. ton. We wrześniu 2013 r. koncesję na wytwarzanie ekologiczne energii uzyskał innowacyjny blok opalany biomasą o mocy 20 MW w Elektrowni Stalowa Wola. Jego urządzenia zaopatrzone są w palniki, dzięki którym możliwe jest spalanie biomasy w postaci pyłu. Są one w stanie spalić 22 tony biomasy na godzinę. Zainstalowane w Stalowej Woli urządzenia mogą ponadto być zasilane biomasą nieprzetworzoną, co  zapewnia większą efektywność procesu. W 2013 r. Elektrownia Stalowa Wola wyprodukowała w ten sposób 47 tys. MWh zielonej energii. Inwestycje TAURON Wytwarzanie dają nadzieję na nawet dwukrotne zwiększenie zużycia biomasy w Grupie w ciągu najbliższych trzech lat.