Tabela GRI

Wskaźniki profilowe
STRATEGIA I ANALIZA
WskaźnikKomentarzWeryfikacja zewnętrzna
G4 - 1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i zaadresowania kwestii zrównoważonego rozwoju w strategii.   tak
G4 - 3 Nazwa organizacji.   tak
G4 - 4 Główne produkty/usługi.   tak
G4 - 5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji.   tak
G4 - 6 Liczba krajów, w których działa organizacja.   tak
G4 - 7 Forma własności i struktura prawna organizacji.   tak
G4 - 8 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów.   tak
G4 - 9 Skala działalności organizacji.   tak
G4 - 10 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę, z podziałem na płeć.   tak
G4 - 11 Liczba pracowników objęta układem zbiorowym (odsetek w ogólnej liczbie pracowników). Spółka TAURON Dystrybucja Serwis S.A. nie jest objęta ZUZP, natomiast Pracownicy byłego Serwis GZE przyjęci przed styczniem 2007 r. (kiedy zaczął obowiązywać regulamin wynagradzania) i ci, którzy przechodzili z rejonów, mają w indywidualnych stosunkach pracy zapisy ZUZP. Pracownicy przyjęci po tej dacie są objęci regulaminem wynagradzania. Podobnie jest z Pracownikami byłego PUE – ZUZP w indywidualnych stosunkach wykazany dla zatrudnionych do 31.05.2011 r., od 01.06.2011 r. – regulamin wynagradzania, w związku z połączeniem z JEWINN. tak
G4 - 12 Opis łańcucha dostaw.   tak
G4 - 13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności.   tak
G4 - 14 Zarządzanie ryzykiem w organizacji.   tak
G4 - 15 Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy zewnętrzne przyjęte lub popierane przez organizację.   tak
G4 - 16 Członkostwo w  stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach orzeczniczych.    tak
INDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW I ICH GRANIC
G4 - 17 Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture.   tak
G4 - 18 Proces tworzenia treści raportu oraz wyznaczania granic materialności aspektu.   tak
G4 - 19 Lista istotnych kwestii zidentyfikowanych w procesie tworzenia treści raportu.   tak
G4 - 20 Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów wewnątrz organizacji. Zakres raportowanych aspektów nie wykracza poza obszar Grupy TAURON, chyba, że w raporcie zaznaczono inaczej, ze wskazaniem grupy, której dotyczy (np. dostawcy, partnerzy).  Powodem zmienionego podejścia do definiowania zakresu raportu są wyniki procesu określania istotności, po raz pierwszy według wytycznych standardu GRI G4. tak
G4 - 21 Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów na zewnątrz organizacji. Zakres raportowanych aspektów nie wykracza poza obszar Grupy TAURON, chyba, że w raporcie zaznaczono inaczej, ze wskazaniem grupy, której dotyczy (np. dostawcy, partnerzy).  Powodem zmienionego podejścia do definiowania zakresu raportu są wyniki procesu określania istotności, po raz pierwszy według wytycznych standardu GRI G4. tak
G4 - 22 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru).   tak
G4-23 Znaczne zmiany  stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu oraz granic aspektów.   tak
ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
G4 - 24 Lista grup interesariuszy. angażowanych przez organizację.   tak
G4 - 25 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy.   tak
G4 - 26 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy.   tak
G4 - 27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich raportowanie.   tak
PROFIL RAPORTU
G4 - 28 Okres raportowania. Informacje zawarte w raporcie dotyczą okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. i opisują stan na koniec roku, chyba, że w treści raportu zaznaczono inaczej.  tak
G4 - 29 Data publikacji ostatniego raportu.   tak
G4 - 30 Cykl raportowania.   tak
G4 - 31 Osoba kontaktowa.   tak
G4 - 32 A) Wskazanie opcji raportowania wybranej przez organizacje. B) Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia standardowych informacji w raporcie. C) Wskazanie odniesienia do weryfikacji zewnętrznej (jeśli taka weryfikacja miała miejsce).   tak
G4 - 33 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu.   tak
ŁAD ORGANIZACYJNY
G4 - 34 Struktura zarządcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ zarządczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania.   tak
ETYKA
G4 - 56 Wartości, zasady, standardy i normy zachowań organizacji takie jak kodeks zachowań lub kodeks etyki.   tak
WSKAŹNIKI TEMATYCZNE
G4 - EN1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości.   tak
G4 - EN3 Całkowite zużycie energii w organizacji.   tak
G4 - EN5 Energochłonność.   tak
G4 - EN8 Łączny pobór wody według źródła.   tak
G4 - EN15 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych. Emisja CO2 ze spalania biomasy nie wlicza się do sumy emisji ze spalania paliw, zgodnie zasadami wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz IPCC. Podejście to jest równoważne ze stosowaniem zerowego wskaźnika emisji dla biomasy. tak
G4 - EN21 Emisja związków Nox, Sox i innych istotnych związków emitowanych do powietrza. 1Emisja wyliczana według zatwierdzonych przez właściwe urzędy marszałkowskie planów monitorowania, na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 z 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. tak
G4 - EN22 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia.   tak
G4 - EN23 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem. Źródło informacji: informacje dostarczone przez wykonawców usług utylizacji odpadów lub bezpośrednio przez organizację raportującą. tak
G4 - EN31 Łączne wydatki inwestycyjne przeznaczone na ochronę środowiska według typu.   tak
G4 - EC2 Konsekwencje finansowe oraz inne szanse i zagrożenia związane z działalnością przedsiębiorstwa wynikające ze zmian klimatycznych.   tak
G4 - EC7 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów i działania pro bono.  Dla niektórych spółek dane mogą być raportowane w ograniczonym zakresie. tak
G4 - EU1 Zainstalowana moc w podziale na podstawowe źródła energii oraz poziom regulacji.   tak
G4 - EU2 Wyprodukowana energia netto w GWh (GJ gdy drugim produktem jest ciepło) w podziale na źródła energii oraz wymagania regulatora.   tak
G4 - EU3 Liczba kont klientów indywidualnych (residential), instytucjonalnych i komercyjnych.   tak
G4 - EU4 Długość naziemnych i podziemnych linii sieci przesyłu oraz dystrybucji energii według wymagań regulatora.   tak
G4 - EU5 Alokacja uprawnień do emisji dwutlenku węgla bądź jego ekwiwalentu według podziału na systemy handlu emisjami.   tak
G4 - EU10 Porównanie długookresowej planowanej produkcji energii z przewidywanym zapotrzebowaniem, z podziałem na źródło energii oraz wymagania organów regulacyjnych.   tak
G4 - EU12 Straty w przesyle i dystrybucji jako procent całkowitej wytworzonej energii.   tak
G4 - EU15 Procent pracowników którzy nabędą uprawnienia do przejścia na emeryturę za 5 oraz 10 lat, z uwzględnieniem podziału na stanowisko pracy oraz region.   tak
G4 - EU25 Liczba ofiar rannych oraz śmiertelnych wśród społeczeństwa na skutek działalności firmy z włączeniem wyroków sądowych, trwających spraw oraz przypadków zachorowań.   tak
G4 - EU28 Częstość przerw w dostawach energii elektrycznej.   tak
G4 - EU29 Przeciętny czas trwania przerwy w dostawach energii elektrycznej.   tak
G4 - LA6 Rodzaj i wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz całkowita liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według regionów oraz płci.   tak
G4 - LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika według kategorii zatrudnienia i płci.   tak
G4 - LA10 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę.    tak
G4 - PR5 Wyniki pomiaru badań satysfakcji. * Badanie przeprowadzone na kliencie masowym, Skala od 0 do 100, wskaźnik w przedziale 70–80 oznacza wynik bardzo dobry tak
G4 - PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych.   tak

1. Weryfikacja  zewnętrzna