Strategia zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2012–2015 z perspektywą do roku 2020 została zaprojektowana w taki sposób, aby wspierać i uzupełniać cele biznesowe holdingu, uwzględniając przy tym kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju: społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Stworzenie strategii poprzedziły sesje dialogowe z interesariuszami zewnętrznymi, którzy także w tym roku brali udział w spotkaniach dotyczących zrównoważonego rozwoju w Grupie i tworzenia niniejszego raportu. Równolegle toczyły się konsultacje  wewnętrzne z kadrą dyrektorską i zarządem, dzięki czemu dokument kompleksowo określa kierunki strategiczne i cele Grupy TAURON w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

Strategia

Wybrane aspekty odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju znajdują swoje odzwierciedlenie w strategii korporacyjnej Grupy TAURON. Misja Grupy TAURON definiuje odpowiedzialność firmy za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz wskazuje koncentrację przedsiębiorstwa na Kliencie i jego potrzebach. Uwzględnia także kwestie ochrony środowiska, prowadzenia dialogu społecznego i rozwoju pracowników. Jako czołowa organizacja w branży energetycznej Grupa TAURON odgrywa kluczową rolę w krajowej gospodarce. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wydobycie surowców, wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła ma istotny wpływ na rozwój pozostałych gałęzi przemysłu, a także stanowią o jakości życia społeczeństwa. Z uwagi na tak zdefiniowaną odpowiedzialność istotne jest wskazanie wyzwań zrównoważonego rozwoju, przed jakimi stoi Grupa TAURON.

Wyzwania określone w strategii podzielone zostały na dwa kierunki: wiodące i wspierające.

Kierunki główne

  • Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Grupa TAURON, będąc czołową grupą  energetyczną w Polsce, podkreśla w misji firmy konieczność zapewnienia energii swoim klientom. Tym   samym troska o bezpieczeństwo energetyczne staje się kluczowym priorytetem działalności Grupy TAURON. W celu efektywnego zapewnienia dostępu do energii elektrycznej i ciepła TAURON inwestuje w nowe moce wytwórcze, prowadzi modernizację posiadanych aktywów i realizuje rozbudowę portfolio mocy wytwórczych w oparciu o odnawialne źródła energii.
  • Zorientowanie na klienta. Troska o klienta i jego satysfakcję jest jednym z głównych celów działań podejmowanych przez spółki TAURON Polska Energia, TAURON Ciepło, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż oraz TAURON Obsługa Klienta. Utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych klientów jest możliwie dzięki realizacji wielu przedsięwzięć wiążących się z profesjonalną oraz przyjazną obsługą i z dostosowaniem oferty do zróżnicowanych potrzeb klientów. Ponadto Grupa TAURON koncentruje się na działaniach edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku energii elektrycznej, efektywności energetycznej oraz bezpiecznego korzystania z energii i jej infrastruktury. Planowane inicjatywy w ramach niniejszego kierunku strategicznego będą związane z sukcesywnym wdrażaniem nowych standardów i kanałów obsługi klienta oraz istotnych rozwiązań technologicznych.

Kierunki wspierające

  • Zaangażowanie pracowników w rozwój organizacji.Pracownicy są jednym z kluczowych elementów funkcjonowania organizacji, który stanowi o wartości firmy i skuteczności jej rozwoju. Dlatego Grupa TAURON dokłada wszelkich starań, aby dbać o rozwój, satysfakcję i bezpieczeństwo pracowników. Ambicją Grupy TAURON jest zbudowanie efektywnej organizacji, której integralną częścią będzie spójna kultura organizacyjna oparta na zasadach etyki biznesowej oraz wartościach korporacyjnych. Biorąc pod uwagę zachodzące zmiany demograficzne, legislacyjne oraz zmiany w zakresie stosowanych technologii i potrzeby kadrowe, które są z nimi związane, priorytetowe staje się zarządzanie wiekiem oraz wiedzą pracowników przy jednoczesnym zachowaniu różnorodności.
  • Ochrona środowiska w łańcuchu wartości. Działalność realizowana przez Grupę TAURON w całym łańcuchu wartości wiąże się z oddziaływaniem na środowisko naturalne. Mając na uwadze współczesne wyzwania ochrony środowiska związane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem się zasobów naturalnych oraz nadmiernym zanieczyszczeniem różnych komponentów środowiska, Grupa TAURON efektywnie minimalizuje  swoje oddziaływanie na środowisko. Wsparciem w realizacji tych zamierzeń będą systemy zarządzania środowiskowego oraz rozwój i wdrażanie efektywnych technologii. Dodatkowo planowane jest podjęcie działań edukacyjnych dla dostawców i klientów, którzy w ramach prowadzonej działalności również wpływają na środowisko.
  • Zarządzanie wpływem ekonomiczno-społecznym. Grupa TAURON jest podmiotem gospodarczym, który ma znaczący wpływ na działalność społeczno-gospodarczą wybranych regionów. W związku z tym dokłada wszelkich starań, aby budować partnerskie relacje z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją, regulatorem oraz dostawcami na rzecz osiągnięcia wspólnych celów. Celem Grupy TAURON jest kreowanie możliwości współpracy oraz budowanie zrozumienia dla wzajemnych relacji i współzależności z poszczególnymi grupami interesariuszy. TAURON podejmuje wysiłki w kierunku maksymalizacji pozytywnego wpływu ekonomiczno-społecznego, jaki wywiera na otoczenie i skutecznego informowania o jego skali. Ważnym elementem jest ustrukturyzowanie prowadzonych działań w zakresie zaangażowania społecznego, co pozwoli na skuteczniejsze odpowiadanie na potrzeby interesariuszy Grupy TAURON.

Więcej o tym, jak rozumiemy poszczególne wyzwania i w jaki sposób realizujemy odpowiadające im działania opisujemy w części: Strategia zrównoważonego rozwoju / Nasze podejście do odpowiedzialności / Nasza strategia.

Po roku od przyjęcia strategii zrównoważonego rozwoju widzimy, jak wiele musimy jeszcze zmienić nie tylko w kierunkach działania, ale też w sposobie myślenia, aby zapewnić pełną  zgodność naszej aktywności i wymagań odpowiedzialnego biznesu. Jako grupa kapitałowa zatrudniająca ponad 25 tys. pracowników jesteśmy ogromnym organizmem – w tak potężnej organizacji niektóre zmiany potrzebują czasu, aby mogły zaowocować. Jednak wiemy, że przyjęte przez Grupę TAURON kierunki zrównoważonego rozwoju są właściwe, zyskaliśmy bowiem potwierdzenie tego od naszych konsultantów zewnętrznych i wewnętrznych podczas procesu dialogowego na potrzeby niniejszego raportu.

System zarządzania zrównoważonym rozwojem w Grupie

d