Zarządzanie, ład korporacyjny, etyka

Ambicją Grupy TAURON jest budowanie spójnej kultury korporacyjnej w oparciu o wartości etyczne. Wyrazem naszej troski w tym zakresie jest kreowanie wśród pracowników świadomości, w jaki sposób mogą angażować się w osiąganie celów biznesowych i społecznych w zgodzie z obowiązującymi w spółkach Grupy wspólnymi wartościami opisanymi w Kodeksie etyki biznesowej.

Struktura zarządcza organizacji kształtuje się następująco:

Komentarz 
Zarząd  
Prezes… …który jest zwierzchnikiem wiceprezesów i nadzoruje pracę departamentów: Organów Korporacyjnych, Audytu Wewnętrznego, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Prawny, Komunikacji Rynkowej i PR; a także pełnomocników: ds. ochrony informacji niejawnych i ds. BHP oraz BiuroZarządzania Ryzykiem.
Wiceprezes Zarządu ds. korporacji… … któremu podlegają departamenty: Zarządzania Zasobami Informacyjnymi, Zakupów, Zarządzania Korporacyjnego, Reorganizacji.
Wiceprezes Zarządu ds. handlowych… …nadzorujący pracę departamentów: Obrotu, Sprzedaży i Obsługi Klienta, Zarządzania Portfelem, Operatora Rynku i Obsługi Handlu, Paliw.
Wiceprezes Zarządu ds. strategii i rozwoju… …zawiadujący departamentami: Strategii Rozwoju, Projektów Strategicznych oraz Regulacji i Funduszy Zewnętrznych, a także Biurem Efektywności Inwestycyjnej.
Wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych… …któremu podlegają departamenty: Rachunkowości i Podatków, Zarządzania Finansami i Controllingu.

W obliczu wielu zmiennych rynkowych i regulacyjnych istotnym elementem strategii korporacyjnej jest aktywne zarządzanie ryzykiem. W związku z tym w 2013 r. kontynuowano proces rozwoju systemu zarządzania ryzykiem w kluczowych spółkach Grupy TAURON zgodnie z polityką zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON. Wdrożony system zarządzania ryzykiem (ERM) obejmuje swoim zakresem wszystkie elementy łańcucha wartości w Grupie TAURON, a w procesie zarządzania ryzykiem uczestniczą wszyscy pracownicy. Na przykład, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko długoterminowe wynikające z decyzji inwestycyjnych, Grupa TAURON dywersyfikuje portfel wytwórczy odpowiednio dobierając poszczególne rodzaje technologii. Efektywna polityka dostaw energii zmniejsza ryzyko średnio- i krótkoterminowe wynikające z aktywności handlowej. Polityka ta umożliwia ograniczenie zmienności wyniku w Grupie TAURON poprzez zarządzanie portfelem aktywów i kontrolę ryzyka.

G4-14