Rola Grupy TAURON na rynku energetycznym

Oczekiwanie interesariuszy:

Odniesienie działań Grupy  TAURON do polityki energetycznej kraju zaprezentowanej w strategicznych dokumentach, takich jak na przykład Wizja 2050.

Opisanie czynników decydujących o poziomie cen energii – wyjaśnienie zależności pomiędzy rosnącymi cenami prądu a koniecznym zabezpieczeniem inwestycji w bardziej efektywną infrastrukturę energetyczną w Grupie TAURON.

90 proc. produkcji energii w Grupie TAURON opiera się na węglu kamiennym. Jesteśmy jednym z największych jego odbiorców w kraju. W 2013 r. ok. 37 proc. rocznego zapotrzebowania Grupy TAURON na węgiel zaspokoiły nasze zakłady górnicze. Pozostałą część pokryły dostawy ze źródeł zewnętrznych. W posiadaniu Grupy są dwa zakłady wydobywcze, dzięki czemu holding kontroluje 20 proc. polskich zasobów węgla kamiennego i osiąga 7–proc. wskaźnik krajowy wydobycia tego surowca. Jednym z kluczowych wyzwań polskiej branży energetycznej jest obecnie zróżnicowanie źródeł wytwarzania energii. Dlatego Grupa TAURON inwestuje również w nowe moce wytwórcze, budując farmy wiatrowe, rozwijając nowoczesne technologie węglowe i gazowe. Jako jedno z największych przedsiębiorstw, drugi co do wielkości producent energii elektrycznej oraz pierwszy jej dystrybutor i sprzedawca w Polsce, Grupa TAURON jest kluczowym podmiotem w branży energetycznej i ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Tauron

Holding swoim działaniem obejmuje niemal jedną piątą powierzchni kraju, skupiając się w południowo-zachodnim regionie Polski. Nasi klienci oczekują od nas niezawodności, wysokiej wydajności i efektywności przy jednoczesnym ograniczaniu szkodliwego wpływu na otoczenie i środowisko oraz przystępnej ceny energii elektrycznej i cieplnej. Podobne cele stawia przed nami polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Konieczność sprostania tym wymaganiom stale wpływa na nasze działania na rzecz rozwoju i modernizacji mocy produkcyjnych. Moc elektrowni skupionych w Grupie TAURON w 2013 r. wynosiła 5,4 GW.

Grupa TAURON na tle branży