Wasze oczekiwania–nasze odpowiedzi

W procesie definiowania treści raportu kluczową rolę odgrywały wnioski z dialogu z interesariuszami.  Okazało się, że wszystkie oczekiwania zgłoszone przez interesariuszy wpisują się w kierunki Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON, co potwierdziło trafność zdefiniowanych kierunków strategicznych. Do każdego z zagadnień odniesiono się w tegorocznym raporcie.

Poniżej prezentujemy istotne kwestie zidentyfikowane w procesie dialogu, wraz z ich rozmieszczeniem w raporcie i przypisaniem do wskaźników GRI odnoszących się do danego aspektu.

Aspekt GRIKwestia zdefiniowana w procesie dialogu  jako istotne oczekiwanie ze strony interesariuszyWskaźniki GRIZakres aspektu wewnątrz Grupy TAURON1
Część raportu: O nas
Profil organizacji Plany biznesowe Grupy, a strategia Polski w zakresie energetyki <G4 - EU1>
<G4 - EU2>
<G4 - EU3>
<G4 - EU4>
<G4 - EU5>
 • Grupa TAURON
Profil organizacji Zasady funkcjonowania firmy energetycznej
 • Grupa TAURON
Profil organizacji Łańcuch wartości i kluczowe zależności
 • Grupa TAURON
Profil organizacji Grupa TAURON na tle konkurencji
 • Grupa TAURON
Profil organizacji Przejrzystość zasad współpracy z partnerami biznesowymi
 • Grupa TAURON
Profil organizacji Dostępność usług na terenie Polski
 • Grupa TAURON
Część raportu przedstawiająca działania w ramach kierunku strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON: Zorientowanie na klienta
Dostęp Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości świadczonych usług <G4 - EU28>
<G4 - EU29>
 • TAURON Dystrybucja
Oznakowanie produktów i usług Standard jakości i obsługi klienta <G4 - PR5
 • TAURON Obsługa Klienta
 • TAURON Sprzedaż
Zapewnienie informacji Informowanie o przerwach w dostawie energii elektrycznej  
 •  TAURON Obsługa Klienta
 • TAURON Dystrybucja
Ochrona prywatności klienta Bezpieczeństwo danych klientów <G4 - PR8
 • TAURON Obsługa Klienta
 • TAURON Sprzedaż
Komunikacja marketingowa Sposoby komunikacji dopasowane do potrzeb różnych grup klientów  
 • TAURON Obsługa Klienta
 • TAURON Sprzedaż
Bezpieczeństwo i zdrowie klientów Edukacja klientów w zakresie bezpieczeństwa użytkowania energii elektrycznej <G4 - EU25
 • TAURON Dystrybucja
Oznakowanie produktów i usług Efektywność procesu zarządzania reklamacjami  
 • TAURON Obsługa Klienta
 • TAURON Sprzedaż
Dostępność i niezawodność Okres oczekiwania na podłączenie nowych klientów do sieci  
 • TAURON Obsługa Klienta
 • TAURON Sprzedaż
 • TAURON Dystrybucja
Komunikacja marketingowa Edukacja dotycząca sposobu rozumienia rachunku za oferowane usługi  
 • TAURON Obsługa Klienta
 • TAURON Sprzedaż
Część raportu przedstawiająca działania w ramach kierunku strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON: Bezpieczeństwo energetyczne
Dostępność i niezawodność Inwestycje w moce wytwórcze  <G4 - EU10>
 • TAURON Wytwarzanie
 • TAURON Ekoenergia
 • TAURON Ciepło
Sprawność systemu, Energia Zwiększenie efektywności procesu wytwarzania energii <G4 - EU12>
<G4 - EN5
 • TAURON Wytwarzanie
 • TAURON Ciepło
 • TAURON Ekoenergia 
 • KW Czatkowice
 • TAURON Dystrybucja
Dostępność i niezawodność Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi  
 • Grupa TAURON
Energia Wytwarzanie energii z OZE <G4 - EN7>
 • TAURON Ekoenergia
 • TAURON Ciepło
 • TAURON Wytwarzanie
Surowce/materiały Pozyskiwanie i wykorzystanie zasobów <G4 - EN1>
 • TAURON Wydobycie
 • TAURON Wytwarzanie
 • TAURON Ekoenergia
 • TAURON Ciepło
 • KW Czatkowice
Część raportu przedstawiająca działania w ramach kierunku strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON: Ochrona środowiska w łańcuchu wartości
Wyniki ekonomiczne Ryzyko regulacyjne <G4 - EC2>
 • Grupa TAURON
Emisje Emisja gazów cieplarnianych <G4 - EN15>
 • TAURON Wytwarzanie
 • TAURON Ciepło
 • KW Czatkowice 
Aspekt: ogólny Inwestycje w ochronę środowiska <G4 - EN31>
 • Grupa TAURON
Ścieki i odpady Gospodarka odpadami <G4 - EN23>
 • Grupa TAURON
Energia, woda, ścieki i odpady, emisje Monitorowanie wpływu działalności firmy na środowisko <G4 - EN3>
<G4 - EN8>
<G4 - EN20>
<G4 - EN22>
 • TAURON Wytwarzanie
 • TAURON Ekoenergia
 • TAURON Ciepło
 • KW Czatkowice
 • TAURON Wydobycie
Badania i rozwój Działania na rzecz rozwoju i wdrażania innowacyjnych technologii  
 • Grupa TAURON
Część raportu przedstawiająca działania w ramach kierunku strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON: Zarządzanie wpływem ekonomiczno-społecznym
Pośredni wpływ ekonomiczny Bezpośredni i pośredni wpłyy firmy na otoczenie  
 • Grupa TAURON
Społeczności lokalne Edukacja dzieci i młodzieży  
 • TAURON Polska Energia
 • KW Czatkowice
 • TAURON Ekoenergia
 • TAURON Wytwarzanie
Badania i rozwój Współpraca ze środowiskiem naukowym  
 • Grupa TAURON
Społeczności lokalne Mecenat i sponsoring kulturalno-sportowy  
 • Grupa TAURON
Pośredni wpływ ekonomiczny Lokalny wpływ ekonomiczny i podatkowy  
 • Grupa TAURON
Społeczności lokalne Naprawa i przeciwdziałanie szkodom górniczym  
 • TAURON Wydobycie
Społeczności lokalne Realizacja programów na rzecz społeczności lokalnych (w tym programy fundacji) <G4 - EC7>
 • Grupa TAURON
Część raportu przedstawiająca działania w ramach kierunku strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON: Zaangażowanie w rozwój organizacji 
Edukacja i szkolenia Rozwój/Kwalifikacje kadry pracowniczej <G4 - LA9>
<G4 - LA11>
 • Grupa TAURON
Zatrudnienie, edukacja i szkolenia Kształcenie przyszłej kadry pracowniczej <G4 - EU15>
 • Grupa TAURON
Zatrudnienie, bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczne warunki pracy <G4 - LA6>
 • Grupa TAURON
Relacje między pracownikami a kierownictwem Dialog z pracownikami  
 • Grupa TAURON
Społeczności lokalne Wolontariat pracowniczy  
 • Grupa TAURON
Edukacja i szkolenia Zarządzanie wiedzą w organizacji  
 • Grupa TAURON

[1] Zakres raportowanych aspektów nie wykracza poza obszar Grupy TAURON, chyba że w raporcie zaznaczono inaczej, ze wskazaniem grupy, której dotyczy (np. dostawcy, partnerzy).

G4-19, G4-20, G4-21, G4-27